۲ آبان ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، ارتباطات، علمی است که پهنه وسیعی دارد و از تحول مفاهیم مختلف در دانش های جداگانه ای مانند جامعه شناسی، روان شناسی، زبان شناسی و مردم شناسی بهره مند شده است. نویسندگان این کتاب نخست این مفاهیم را طبقه بندی و هر مفهوم را به چند بخش تقسیم کرده اند. بخش هایی که بعضی از آنها به ارتباطات بین فردی می پردازد و بعضی به ارتباطات جمعی و وسایل آن مانند رسانه های جمعی.


کتاب حاضر فرهنگنامه ای است که دانش پژوه را در بیان خویشتن به سیاقی که راحت تر و روشن تر از آن ممکن نباشد، توانا می سازد و به ارتباطات خود او ، دقت و صحت می بخشد.


 نگارندگان کتاب ” طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات” مفاهیم مورد بحث در کتاب را به واسطه مفید بودنشان در درک فرایند و تأثیرات ارتباط، برگزیده اند. اما در روند گزینش تنها مفاهیم عمده ای که ارتباط گر از آن استفاده می کند(نه همه مفاهیم) در این مجموعه وارد شده است، مفاهیمی که بازتاب شدید برخورد رفتاری با پدیده ارتباط است. این به عنوان نقطه قوت کار شمرده شده، زیرا مفاهیم مورد نظر، حیطه ارتباطات را به مرتبه ای فراتر از آن دانش سطحی که شاخص نخستین سال های تلاش در مطالعات آن بوده، ارتقاء داده است.


اثر حاضر به هفت بخش تقسیم شده که از لحاظ کلی، بازتاب برخورد مولفین با ساخت این کتاب است. بخش نخست درباره مفاهیمی است که ما آنها را به منزله عناصر اصلی در برخورد با ارتباطات در نظر گرفته ایم. این قسمت با شرح مفهومی؛ که طبقه بندی کتاب براساس آن بنا شده، یعنی ارتباط، آغاز می شود و با مفهوم زبان، حاصل اساسی ارتباط و جزء اصلی آن نماد، پیگیری می شود که این نیز به نوبه خود با بحثی در مورد شرکت کنندگان در ارتباط یعنی فرستنده و گیرنده، و آنچه که به انتقال آن می پردازند، یعنی پیام، دنبال می شود. سپس در جای خود، مسائل مبتلا به تمامی انواع ارتباط بحث می شود و سپس طریقی که طی آن ارتباط به وجود می آید و بعد مقوله های اصلی مجرای اصلی بررسی می شود. این بخش با مبحثی در باب شبکه های ارتباطی به پایان می رسد.


بخش دوم، عنوان اشکال ارتباط را دارد که با شکل ارتباطی ارتباط فرد به فرد که فعالیتی فردی است، آغاز می شود و با ارتباط سیاسی که فرآیندی به غایت جمعی است پایان می گیرد. بین این دو مفهوم، هشت مفهوم دیگر نیز قرار دارد که نشان دهنده دامنه میدان مطالعات در این رشته است.


بخش سوم کتاب بر موضوع ارتباط یا آنچه که از طریق ارتباط منتقل می شود، متمرکز است و حاوی مباحثی در مورد طبیعت خبر، سرمقاله پردازی، ژورنالیسم عینی، تبلیغات تجاری، تحبیب و ترویج، روابط عمومی و تبلیغ و آوازه گری است.


بخش چهارم به آنچه که آن را فرآیند و تأثیرات ارتباط می نامیم مربوط است و شامل مباحث: جامعه پذیری، عقیده و گرایش، تغییر گرایش، نمود انتخابی، درک و دریافت، نگاهداشت و منظور ارتباط گر است.


بخش پنجم کتاب حاضر با مقوله ای سروکار دارد که عموم از آن به عنوان نقش رسانه های گروهی یاد می کنند که بر پایه کار تألیفی چارلز رایت بنا نهاده شده است و در بخش ششم مفاهیمی ارائه می گردیده که درباره محیط اجتماعی ارتباطات و نیروهای اجتماعی دخیل در آن است.


بخش پایانی کتاب هم مفاهیمی را بررسی می کند که مربوط به ابزار و شیوه های برخورد پژوهشی است که دوازده مفهوم هم در این بخش تشریح شده است.


چاپ سوم کتاب ” طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات” در ۱۸۲ صفحه و قیمت ۷۰۰۰۰ ریال در شمارگان یک هزار نسخه از سوی انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث علوم ارتباطات قرار گرفته است.

مطالب مرتبط :
  1. نقش طبقه بندی علوم در اوج گیری تمدن اسلامی/ نسبت علوم انسانیِ اسلامی با طبقه بندی علوم
  2. «خبر» منتشر شد/ مفهوم شناسی و اهمیت خبر در حوزه ارتباطات
  3. کتاب فلسفه اسلامی(طرح درسهایی برای آموزش به کودکان) منتشر شد
  4. کتاب فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران منتشر شد
  5. تقسیم بندی علم به دینی و غیر دینی بستگی به تعریف ما از علم دارد/ تقسیم بندی علم مفید یا موجب نزاع

پارک علم و فناوری قم

zohur