۳۰ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی Sharia and National Law in Muslim Countries Foreign Policy »، توسط میشل اوتو نگاشته شده است.


نویسنده معتقد به لزوم ایجاد ارتباطی پایدار، هماهنگ و درازمدت با جهان اسلام است و می کوشد تا از منظر اروپا و به خصوص از منظر کشور هلند، امکانهای چنین رویکردی را در عرصه تخصصی فهم شریعت اسلام توضیح دهد.


نویسنده توضیح می دهد که نگاه منفی و پیش داورانه ای که در ارتباط با شریعت میان برخی از اروپائیان شکل گرفته است صحیح نیست و با واقعیات تطابق ندارد. به باور نویسنده ما نباید از شریعت به مثابه امری منفی یاد کنیم و به جای مقوله «شریعت» به مثابه سیستمی حقوقی از «شریعت آنان» چونان موقعیتی بی ارتباط با خود یاد نماییم.


وی توضیح می دهد که باید به رابطه شریعت و حقوق ملی کشورهای اسلامی در هر دو ساحت نظریه و عمل به جد نگریست و براساس مطالعه و تأملی از این دست به رفع بدفهمی هایی اقدام کرد که در جهان غربی نسبت به منطق و مکانیزمهای شریعت اتفاق افتاده است.


نویسنده مشخصا بر رابطه سیاست خارجی کشورهای اسلامی با شریعت، به مثابه عقبه حقوقی حاضر و حاکم در برخی از این کشورها، توجه نشان می دهد و درکی بهتر از سیاست گذاریهای ملی در حوزه روابط خارجی را در برخی از کشورهای اسلامی مرتبط با مقوله شریعت شناسایی می کند.


به باور نویسنده تحصیل چنین شناختی از روابط خارجی کشورهای اسلامی به ما کمک می کند تا از منظری آگاهانه و ذیل درکی دقیقتر سیاست خارجی خود را در ارتباط با ایشان عرضه داریم و بر اساس استانداردهای خودخوانده و یک سویه به تدوین سرفصلهای سیاست خارجی خود نسبت به کشورهای اسلامی اقدام نورزیم.


وی همچنین به رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی می پردازد و در این ارتباط از مخاطب غربی می خواهد که درکی از مقوله توسعه را در جهان اسلامی تصور کند که حاصل پویاییهای نظام حقوقی شریعت است.


اوتو یادآور می شود که شریعت در حوزه های مختلف و ذیل مذاهب گوناگون انعطاف گسترده ای یافته است و بیانگر یک سیستم حقوقی گسترده و چند وجهی است. سیستمی که گفتمانهای متعدد و متنوعی را در خود پرورده و عرضه داشته است.


کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی Sharia and National Law in Muslim Countries Foreign Policy » در سال ۲۰۰۸ و توسط انتشارات دانشگاه آمستردام عرضه شده است.

مطالب مرتبط :
  1. «نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن» منتشر می شود/ بررسی «اصول حاکم بر سیاست خارجی پیامبر(ص)»
  2. کتاب گفتمانهای سیاست خارجی آمریکا و دانش روابط بین الملل منتشر شد
  3. بررسی چالشها و موانع پیش روی حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه
  4. تأثیر عوامل خارجی بر دیدگاه های مطرح در فقه اسلامی بررسی و مکتوب شد
  5. نقش فقه اسلامی در سیستمهای حقوقی معاصر مورد بررسی قرار گرفت

پارک علم و فناوری قم

zohur