۱۹ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور مایکل گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در مورد عناصر سازنده هویتی افراد در دنیای کنونی و نقش دین در آن به خبرنگار مهر گفت: یکی از عناصر سازنده هویتی افراد ملیت است. این عنصر در گذشته بیش از امروز مورد تأکید افراد بود.


وی تصریح کرد: امروز نیز به رغم کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی این عنصر حضور قوی در هویت افراد دارد. از سوی دیگر نیز هنوز اولویت بندی دولتها بر اساس منافع ملی صورت می گیرد تا منافع فراملی.


مؤلف کتاب نیهیلیسم قبل از نیچه” تصریح کرد: به این معنا که به رغم جهانی شدن مسائل و مشکلات بشری ولی هنوز تأکید بر هویتهای ملی و اولویت قائل شدن برای مسائل و مشکلات بومی و محلی را از سوی دولتها شاهد هستیم.


استاد دانشگاه دوک یادآور شد: هویت افراد یک جامعه در بستر فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد. ساختهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در ساخت هویت افراد یک جامعه مؤثر هستند.


وی افزود: برای نمونه کمونیست بودن یا لیبرال بودن خود می تواند تعرف کننده هویت یک فرد باشد. البته ممکن است فردی در جامعه ای لیبرال زندگی کند و هویتی کمونیستی و یا غیر لیبرال به خود بگیرد.


این فیلسوف آمریکایی در ادامه تأکید کرد: ولی نمی توانیم از بسترهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در تعیین هویت افراد غافل باشیم.


وی تصریح کرد: اگرچه در دنیای کنونی عوامل غیر بومی و ملی نیز در تعیین هویت افراد مؤثر هستند. جامعه جهانی کنونی مسائل و مشکلاتی را متوجه بشر کرده که می تواند اولویتهای سازنده هویتی را تحت تأثیر قرار دهد.


مؤلف کتاب “بنیان تاریخ” افزود: اگرچه افراد در تعیین هویت خود می توانند از عوامل غیر ملی و سرزمینی متأثر باشند ولی هر کدام از عناصر سازنده هویتی می تواند در فرصتهای مختلف اولویتهای متفاوتی را بیابد.


مؤلف کتاب “هایدگر” افزود: نوع کنش و نحوه زندگی حاملان و عاملان هویتی خاص می تواند سبب ترویج هویت خاصی شود. برای نمونه تصور کنید که شخصی به یک مکتب فکری اعتقاد دارد. اگر رفتار فرد و یا گروه منتسب به آن مکتب فکری به گونه ای باشد که صلح و آرامش و توسعه و پیشرفت را تضمین کند آن نگرش فکری می تواند مورد توجه دیگران نیز قرار گیرد.


وی تأکید کرد: به گونه ای عکس، تجربه ناموفق آن نگرش فکری می تواند آنرا مخدوش سازد. برای نمونه امروزه کمونیسم به عنوان یک مکتب فکری آزموده شده به رغم شعارهای زیبا مورد توجه جوامع نیست.


مایکل گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و “نیهیلیسم قبل از نیچه” از جمله کتابهای او هستند.

مطالب مرتبط :
  1. مبانی، ابعاد و قلمرو اعتدال مورد کاوش قرار گیرد/ نرمش قهرمانانه در فضای اعتدال معنا می یابد
  2. آرای ابن‌سینا در منطق هنوز هم مورد توجه هستند
  3. نقش فقه اسلامی در سیستمهای حقوقی معاصر مورد بررسی قرار گرفت
  4. تعهدات حزبی بسیار مورد تأکید اسلام قرار گرفته است/ باید منافع ملی محور تعهدات حزبی و سیاسی باشد
  5. تبلیغ محتواهای دینی باید با توجه به زمان صورت گیرد/ تبلیغ باید مسبوق به پژوهش باشد

پارک علم و فناوری قم

zohur