۷ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار
نهمین جلسه هم اندیشی مرکز رشد علوم انسانی با حضور مدیر و کارشناسان مرکز رشد در محل فعالیت هسته فناور سایه چتر زندگی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، در این جلسه ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد شش ماهه مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و ارایه پیشنهادات و انتقادات مربوطه توسط مدیران هسته ها و واحدهای فناور عضو، از محل اجرای ایده خانه قصه کودک- مادک بازدید به عمل آمده و مدیران هسته ها و واحدهای فناور با ایده محوری این هسته فناور آشنا گردیدند.
مطالب مرتبط :
  1. آسیب شناسی ایده ها و طرح های هسته های فناور با حضور مشاور عالی مرکز رشد علوم انسانی
  2. هفتمین نشست صمیمانه مدیران واحدهای فناور مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  3. چهارمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  4. پنجمین جلسه آسیب شناسی مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  5. در راستای آسیب شناسی و پایش فعالیت ها؛ نشست صمیمانه واحدها و هسته های فناور علوم انسانی با مدیران پارک برگزار شد

پارک علم و فناوری قم

zohur