۱۱ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


برای شمار زیادی از فلاسفه تحلیلی، پدیده زبان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. هر چند که رویکرد آنان به این پدیده یکسان نمی باشد.


ویتگنشتاین در دوره نخست فلسفی خود که محصول آن در قالب رساله منطقی- فلسفی متبلور شد بر این باور بود که “مرزهای زبان من، نشانگر مرزهای جهان من است” و هیچ واقعیتی خارج از حدود زبان، ناظر بر امر واقع نیست.


منطق زبان فقط از چیزهای معین سخن می گوید و چیزهایی که فراسوی حد زبان قرار دارد به پهنه چیزهایی ناگفتنی یا بر زبان نیامدنی تعلق دارند.


بنابراین جهان تا جایی وجود دارد که می تواند در قالب زبان گنجانده شود. ویتگنشتاین به حدود معرفت می اندیشد اما حد معرفت برای او زبان بود.


این نظریه در تقابل با نظریة تصویری زبان، که هستة فلسفة متقدم ویتگنشتاین است، بسط یافته است.


براساس نظریة تصویری، زبان صرفاً یک کارکرد دارد: تصویرگری واقعیت. ما می‌توانیم با شناخت حقیقت زبان، حقیقت جهان را دریابیم.


ایده اصلی ویتگنشتاین در فلسفه نخست او نظریه تصویری معنا است که در کتاب تراکتاتوس یا رساله منطقی- فلسفی به آن پرداخته است.


بر اساس این نظریه، زبان ما تصویری از حقایق موجود در جهان است. وی در توضیح گزاره اولیه و حقیقت بیان می دارد که هر گزاره توصیف یک وضعیت امور است و هر حقیقت وجود یک وضعیت امور است.


بنابراین هر گزاره ای یک حقیقت را توصیف می کند. گزاره های مرکب، حقایق مرکب را و گزاره های اولیه، حقایق بسیط را توصیف می کند.


درواقع، نظریة اخیر اساساً نمایندة یک دیدگاه مدرن دربارة زبان است. درمقابل، طبق نظریة بازی‌های زبانی، زبان پدیده‌‌ای چندبعدی است، ازاین‌رو، نمی‌توان آن ‌را از دیدگاهی ذات‌گرایانه دریافت.


درواقع، زبان پیکره‌ای از بازی‌های‌ زبانی ـ کارکردهای زبانی، متفاوت است. هریک از این بازی‌های‌ زبانی با شکلی از زندگی منطبق است. بنابراین، فهم یک بازی زبانی مستلزم شرکت در آن شکلی از زندگی است که بازی زبانی مورد نظر در بستر آن واقع می‌شود.


باید توجه داشت که نظریة بازی‌های زبانی اساساً یک دیدگاه فلسفی پست‌مدرن دربارة زبان است.

مطالب مرتبط :
  1. آیا ویتگنشتاین همه مسائل فلسفه را حل کرد
  2. ویتگنشتاین پیشگام فلسفه تحلیلی
  3. بازخوانی آرای دون آیدی/ تکنولوژی شیوه درک ما از جهان و خودمان را متأثر می کند
  4. نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه‌ زبان» برگزار می شود
  5. رابطه زبان با رشد کودکان/ سخن گفتن توانایی های کودک را افزایش می دهد

پارک علم و فناوری قم

zohur