۸ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشهRuntime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a “web.config” configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its “mode” attribute set to “Off”.


Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the “defaultRedirect” attribute of the application’s <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


مطالب مرتبط :
  1. خداشناسی از منظر امام علی(ع)/ خداشناسی با فضلیت‌ترین علم است
  2. توسعه بخشهای مختلف اخلاق کاربردی نقش مؤثری در نهادینه کردن اخلاق در جامعه خواهد داشت
  3. نسبت "دین آسان" با مفهوم‌شناسی "تکلیف و جهاد" بررسی شد
  4. نقشهای معرفت در زندگی در کمبریج بررسی می شود
  5. شماره جدید دوفصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای «رسانه و فرهنگ»

پارک علم و فناوری قم

zohur