۲۹ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، پدیده مرگ یکی از موضوعات قابل توجه برای فیلسوفان بوده است.


این اثر تلاش دارد تا این پدیده را از منظر فیلسوفان و اندیشمندان فرانسوی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.


آنچه در این میان مورد توجه بوده نسبت میان مرگ و سوژه بودگی است. این نسبت از منظر فیلسوفانی چون سارتر، لاکان(زبان شناس)، لویناس و دریدا مورد بررسی قرار گرفته است.


این نسبت در آرای این فلاسفه و فیلسوفان فرانسوی قرن بیستم مورد توجه جدی بوده است. این فیلسوفان این موضوع را از منظرهای وجود شناختی، پدیدارشناختی، اندیشه دینی، روانکاوی و ساختارشکنی مورد بررسی قرار داده اند.


از این مناظر روابط میان جسم و روح، عشق و مرگ و هوی و هوس مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.


از زمان ارسطو تا زمان حاضر و نزد فیلسوفان تحلیلی و علوم اعصاب و روان رابطه میان ذهن و جسم همواره از مباحث چالش برانگیز نزد اندیشمندان و فلاسفه بوده است.


این کتاب با عنوان “موضوعات مربوط به مرگ” از سوی انتشارات وایلی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. زندگینامه دریدا منتشر شد
  2. فیلسوفان به چه موضوعاتی در فلسفه زمان علاقمند هستند
  3. فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو
  4. کدام نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر است/ اهمیت تساهل و احترام به دیدگاههای رقیب
  5. نقشهای معرفت در زندگی در کمبریج بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur