۲۷ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر “عماد افروغ” استاد بازنشسته دانشگاه در مورد اینکه سلوک و رفتار سیاستمداران چه تأثیری بر سبک زندگی مردم دارد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و با توجه به رخداد انقلاب اسلامی و تجلی رابطه دین و سیاست در قالب نظام جمهوری اسلامی بدون تردید رفتار و سیاست های دولتمردان و سبک زندگی جاری و ساری آنها بر رفتار و سبک زندگی مردم تأثیر گذار خواهد بود.


وی افزود: حتی بر عمق آگاهی مردم نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی هم مؤثر خواهد بود. تحقیقی را اخیراً یکی از دانشجویان دکتری قم انجام داد که نتیجه این تحقیق نشان می دهد که آن نسل سومی که در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند معتقدند که در کل دولتمردان ما چندان توجه عملی به آرمانهای انقلاب اسلامی و آرمانهای مربوط به اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) ندارند. شاید درصد پائینی اعتقاد داشتند که این التزام از سوی دولتمردان وجود دارد. به رغم اینکه آگاهی سیاسی آنها از اندیشه سیاسی امام بالا بود اما معتقد بودند که به هر حال آن التزام عملی از سوی دولتمردان دیده نمی شود.


عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: حالا این التزام هم می تواند مربوط به ابعاد اندیشه ای امام(ره) باشد و هم می تواند مربوط به آن فرهنگ مورد انتظار و مرتبط با توقعات و اندیشه های امام(ره) باشد. خواه ناخواه امام و رهبری و نفس انقلاب اسلامی با یک سبک زندگی خاصی عجین شد؛ سبک زندگی ای که ریشه در جهان بینی و ارزشهای اسلامی و فرهنگی ما داشته است؛ سبک زندگی ای که هم حکایت از یک ساده زیستی بکند هم نمادهای آن برخاسته از لایه جهان بینی و ارزشهای اسلامی و فرهنگی ما باشد.


این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی ادامه داد: به نظر می رسد که در تأثیرش هیچ تردیدی نیست و می شود در ریشه یابی این فاصله گیری سبک زندگی از سبک زندگی مطلوب بی ارتباط با نوع سبک زندگی و رفتار مسئولان نباشد. به هر حال در نظامی که پیوند بین دین و سیاست شکل گرفته و این پیوند بر اساس اعتمادی بوده که مردم به دولتمردان کرده اند وگرنه هیچ گاه این اتفاق نمی افتاد، توقع، توقع به جایی است که رفتار و سیاست های دولتمردان در عرصه های مختلف به مردم منتقل می شود و عدم التزام آنها هم نشر پیدا می کند.


افروغ یادآور شد: نفس اینکه حالا عده ای از اقشار جامعه معتقد باشند که دولتمردان ملتزم نیستند باز خودش یک بازتابی در رفتارها و سیاست های مردم ایجاد می کند که باید مستقلاً مورد بحث قرار بگیرد. ولی اگر آن التزام مشاهده می شد تا حدودی روی رفتارها از جمله سبک زندگی آنها هم اثر می گذاشت.


این محقق و نویسنده اظهار داشت: یعنی وقتی که آنها ببینند که با کسانی سروکاردارند که هم سبک زندگی ایرانی را می شناسند هم متوجه هستند که راه ورود و نفوذ غرب در یک جامعه انقلابی از طریق اشاعه در همین سبک زندگی غربی بویژه آمریکایی است به گونه ای معطوف به روزمرگی مربوط به دنیایی شدن و مربوط به تخلف از لایه های متعالی انسانی است مسلم است که اگر آنها شاهد این التزام می بودند، ما امروز شاهد یک سبک زندگی معقولانه تر و متناسبتر بودیم. این سبک زندگی فقط در نوع لباس یا نوع غذاخوردن یا الگوی مصرف و امثالهم نیست در معماری، شهرسازی، موسیقی و در ساده زیستی و تجلیات نمادین مربوط به یک حیات اخلاقی و دینی خودش را نشان می داد. ضمن اینکه به اصل این تأثیر باید توجه داشت.


عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در ریشه یابی هم باید به این مسئله اشاره کرد که فاصله هایی در سبک زندگی دولتمردان با سبک زندگی مذکور دیده شده که در واقع این فاصله منتقل شده است. حالا یا این مسئله ای که در سبک زندگی ایرانی می بینیم یک واکنش نسبت به این فاصله گیری دولتمردان است یا اینکه نه واکنش نیست بلکه یک تأثیر پذیری مستقیم است. یعنی آنها خودشان را منطبق کرده اند با نوع زندگی دولتمردان یا واکنشی نسبت به آنهاست. البته مایلم که بگویم واکنش است. زیرا اگر واکنش باشد می توانیم این داوری را بکنیم که آنها هم خودشان به این سبک زندگی اعتقادی ندارند و نوعی حالت انزجارشان را نسبت به رفتار و عدم التزام دولتمردان نشان می دهند تا صرفاً بگویم که نوعی تأثیر پذیری از آنها است.


این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی ادامه داد: این موضوعی است که باید مورد تحقیق قرار بگیرد ولی بر حسب نگرش منظومه ای انقلاب اسلامی این انحراف و فاصله گیری سبک زندگی جاری و ساری از سبک زندگی مورد انتظار بی ارتباط با فاصله گیری های سران و دولتمردان نیست.


افروغ یادآور شد: امام علی(ع) می فرماید الناس علی دین ملوکهم مردم به حاکمانشان نگاه می کنند. یا بهتر از آن در جایی می گوید وقتی سلطان عوض می شود زمان هم عوض می شود. خب بعضی ها مستقیم، بعضی ها غیر مستقیم، برخی واکنشی و برخی دیگر حالت تأثیر پذیری از حاکمانشان دارند.


این محقق و نویسنده اظهار داشت: ولی به هر حال اصل این رابطه، یک رابطه ثابت شده است.

مطالب مرتبط :
  1. رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری تحلیل جامعه شناختی می شود
  2. قواعد حاکم بر عملکرد اجتماع متفاوت از عملکرد افراد است/ تحلیل رفتار انتخاباتی مردم ایران
  3. مشارکت مردم در انتخابات در نمایش قدرت ملی و بین المللی ما تأثیر مستقیم دارد
  4. تأثیر و تأثر روشنفکران ایران و عرب
  5. رفتار انتخاباتی مردم مسئولیت‌پذیری را نزد صاحبان قدرت نهادینه می‌کند

پارک علم و فناوری قم

zohur