۳۰ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، چهره اصلی اعمال، یعنی حرکت های درونی هیچ وقت بدون حرکت های ظاهری و صوری تحقق نمی یابد. همه اعمال ما عبارتند از یک سلسله حرکت های درونی و چهره اصلی هر عملی جز یک حرکت درونی، چیز دیگری نیست و حرکات ظاهری در هر عملی، وسیله و طریق تحقق بخشیدن به حرکت درونی بوده و در هر عملی نسبت بین حرکت درونی و بین حرکت ظاهری، همانند نسبت بین روح و بدن است.


همانطور که روح انسان بدون بدن مادی تکوین نمی یابد و عینیت پیدا نمی کند، همین طور حرکت درونی در هر عملی بدون حرکت ظاهری تکون و عینیت نمی یابد و به طوری که بدن بی روح هیچ وقت انسان نامیده نمی شود و آثار وجودی انسان برآن مترتب نمی گردد، همان طور حرکت ظاهری در هر عملی بدون حرکت درونی، هیچ وقت عمل نامیده نمی شود و آثار وجودی عمل برآن مترتب نمی شود.


حرکت درونی در نماز که چهره اصلی نماز است، بدون حرکت ظاهری یا صورت نماز، تکوین نمی یابد و عینیت پیدا نمی کند. همچنین، حرکت درونی هر عبادتی بدون حرکت ظاهری آن، عینیت نمی یابد و نیز حرکت درونی هر عمل دیگری چه خوب باشد و چه بد باشد، بدون حرکت ظاهرآن به تحقق نمی رسد.


آیات و روایاتی که در خصوص اخلاق عبادات و اعمال عبودی هست و آیات و روایاتی که در خصوص ریا در عبادات است، و نیزآیات و روایاتی که در خصوص اقبال قلبی و حضور قلبی در مقام عبودیت آمده است، همه بر همین حقیقت ناظرند.


کسی که نماز می خواند و فاقد اخلاص بوده و مرائی است صورت ظاهر و حرکت ظاهری او، صورت ظاهر نماز و حرکت ظاهری نمازاست و لکن حرکت درونی او، حرکت درونی نماز نیست و حرکت درونی دیگری است.به همین جهت،نماز او نماز نمی باشد وآثار نماز بر آن مترتب نمی گردد. و کسی که صورت نماز را انجام نمی دهد، حرکت درونی نماز را نمی تواند انجام بدهد وآنجا که اقبال قلبی و حضورقلبی در نماز وجود ندارد، آن حرکت درونی که باید در نماز و جود داشته باشد وجود ندارد اگر چه صورت ظاهر و حرکت ظاهری نماز به جای خود کامل باشد.


نماز بی حضور، آن نماز که باید باشد، نیست و به اندازه همان توجه و اقبال قلبی کلی و اجمالی، نماز محسوب می گردد، یعنی به لحاظ اینکه نماز بی حضور نیز از یک توجه کلی قلبی در اجزا مختلف نماز و از یک حضور اجمالی قلبی خالی نیست، به اندازه همین توجه کلی و به اندازه همین حضور اجمالی درونی و قلبی، نماز محسوب می شود. اگر به بررسی نماز بی حضور بپردازیم خواهیم دید که در اول و در هنگام شروع به چنین نماز و همچنین در اثنا آن و به هنگام انجام هر حزیی از اجزا آن، تا جایی که به آخر برسد،یک اقبال قلبی و یک حضور اجمالی وجود دارد.


نماز و هر عبادت دیگر به اندازه اقبال و حضور قلبی و به عبارتی، به اندازه حرکت درونی مورد قبول افتاده و به سوی خدای متعال صعود می کند و این خود بهترین شاهد بر این معنی است که حقیقت اصلی نماز و هر عبادت دیگر، همان اقبال و توجه باطنی یا حرکت درونی است که باید با حرکات ظاهری به تحقق برسد.


در اینجا به روایتی از امام باقر(ع)به عنوان نمونه در این باب اشاره می کنیم؛ از نماز انسان… بالا برده نمی شود مگر آن اندازه که اقبال قلبی داشته است،و اینکه به نوافل مامور شده اند برای این است که آنچه از فریضه بر اثر عدم اقبال قلبی کم کرده اند از طریق نوافل، جبران و تکمیل گردد.


توام بودن حرکت درونی با حرکت ظاهری، به نحوی که شرح دادیم در قسمتی از اعمال بوده و بخشی از اعمال انسان چه اعمال عبودی و چه اعمال غیر عبودی،این چنین است و نه همه اعمال. قسمتی از اعمال انسان یک سلسله حرکت های درونی محض هستند که در تحقق آنها هیچ گونه حرکت های ظاهری لازم نیست و به عبارتی، مرکب از حرکات درونی و حرکات ظاهری نمی باشند،مانند ذکر قلبی و انقطاع درونی به سوی حضرت حق،چه به صورت ذکر قلبی دائمی باشد و چه به صورت غیر دائمی باشد و مانند نسیان قلبی و غفلت درونی از حضرت حق و مانند ذکر و یاد قلبی اغیار و حرکت درونی به سوی آنها،و مانند خیلی از اعمال قلبی و حرکت های درونی محض.

مطالب مرتبط :
  1. رابطه اخلاق با عبادت/ چگونه تمام زندگی انسان خدایی می شود
  2. رابطه ایمان با سعادت و خوشبختی/ اساس ایمان بر عقل و معرفت است
  3. از حضور خاتمی، ولایتی و حداد تا حضور عروس امام/ شام بهترین قسمت برنامه از زبان خاتمی
  4. نیایش خدا نه یک تکلیف که ضرورت است/ چگونگی تحول عبادت تجارت‌گونه به عبادت احرار
  5. چرا اعمال انسان باقی می ماند/ حقیقت عمل از بین رفتنی نیست

پارک علم و فناوری قم

zohur