۶ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در ادامه درسگفتارهای زمستانه مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی “پرسش” درسگفتار خوانش، بازنمایی و سیاست با تدریس محمدرضا تاجیک برگزار می شود. این دوره از امروز ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۷-۱۹ آغاز می شود و در هفته های دیگر در همین روز و ساعت ادامه می یابد.


طرح درس


۱- نقل است که کنفوسیوس گفته بود اگر روزی حاکم شدم مجازات سنگینی برای استفاده نابجا و ناروا از واژگان درنظر خواهم گرفت! اما کنفوسیوس به‌ ما نمی‌گوید که بدون این استفاده نابجا و ناروا، سیاست چگونه ممکن است و اساسا چه گریزی از این استفاده؟ سیاست جز در رابطه‌ای تنگاتنگ و وثیق با خوانش و بازنمایی معنا نمی‌یابد، اما خوانش و بازنمایی نیز، هیچ حقیقت و واقعیت را ـ آن‌گونه که هستند  ـ به نمایش نمی‌گذارند، بلکه آنان را مستمرا و در صورت‌ها و هیبت‌های گوناگون خلق می‌کنند. پس، همان‌چیزی که خوانش و بازنمایی کامل و شفاف را غیرممکن می‌سازد، سیاست را ممکن می‌سازد. به دیگر سخن، از آن رو که محل تلاقی خوانش و بازنمایی «معنا»ست، و معنا همواره بیش‌تر از دلالت است و مازادی میان دال و مدلول وجود دارد که دال‌ها را قاصر از آن می‌کند که تمام و تمامیت مدلول‌ها را پوشش دهند، لذا در یک ناگریزی منطقی می‌پذیریم که همین مازاد معنایی است که سیاست را ممکن می‌سازد. از منظری متفاوت، می‌توانیم مدعی شویم بازنمایی/ خوانش همواره، ناکامل، کدر و غیرشفاف، حامل نوعی فزون-واقعیت، حامل نوعی متافیزیک و ایدئولوژی، توام با نوعی خشونت و استبداد و استعباد و استحمار، حامل نوعی تحریف و تحدید و تصرف است که تمامی این شناسه‌ها همراه با عدوی‌ها و نافی‌های مفهومی خود، جزئی از اجزاء برسازنده‌ی سیاستند. اما آیا ایجاد چنین رابطه‌ای میان خوانش، بازنمایی و سیاست، طبع و طبیعتی متلون و آرناشیک به سیاست نخواهد بخشید؟ آیا چنین خوانشی از سیاست، سیاست را از سیاست تهی نخواهد کرد؟ آیا اساسا گریزی از بازنمایی و خوانش و تبعات آنان در سیاست هست؟ و بالاخره، آیا بازنمایی و خوانش ما را در نیل به سیاستی دموکراتیک‌تر یاری خواهند رساند؟


۲ ـ درس‌گفته‌ اول: بازنمایی، خوانش و استراتژی‌هایشان

درس‌گفته‌ دوم: بازنمایی، خوانش و استراتژی‌هایشان

درس‌گفته‌ سوم: بازنمایی، خوانش و معنا

درس‌گفته‌ چهارم: معنا و سیاست


۳ ـ علاقه مندان برای برای مطالعه‌ی بیش‌تر می توانند به آثار زیر مراجعه کنند:

– دبور، گی، جامعه‌ نمایش، ترجمه‌ بهروز صفدری (تهران: نشر آگه، ۱۳۸۲)

– ادواردز، الستر و جولز تاونزند (ویراستار)، تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن: از ماکیاولی تا مارکس، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی (تهران: نشر نی، ۱۳۹۰)

– اباذری، یوسف، رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی، فصلنامه ارغنون، شماره ۱۸، چاپ دوم (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰)

– هال، استوارت، غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمه‌ محمود متحد (تهران: نشر آگه، ۱۳۸۶)

– یانگ، رابرت، اسطوره سفید، ترجمه‌ جلیل کریمی و کمال خالق‌پناه (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰)

– بارت، رولان. اسطوره در زمانه حاضر، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، شماره ۱۸، چاپ دوم (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰)

– عابدی، مهدی، حقیقت و زبان (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸)

– شعیری، حمیدرضا، تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان (تهران: سمت، ۱۳۸۵)

– پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی (تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۷۷)

– بلایشر، جوزف، گزیده هرمنوتیک معاصر، ترجمه سعید جهانگیری (آبادان: نشر پرسش، ۱۳۸۰)

– خالقی، احمد، قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان سیاسی معاصر (تهران: گام نو، ۱۳۸۲)

– فرکلاف، نورمن، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه گروه مترجمان (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای، ۱۳۷۹)

– کالر، جاناتان، فردیناند دو سوسور، ترجمه کورش صفوی (تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۷۹)


– Ashcroft, B.m Griffiths, G. and Tiffin, H., Post-colonial Studies: Key Concepts (London and New York: Routledge, 2007)

– Gillett, Grant(1992). Representation, Meaning and Thought, Clarendon Press, Oxford

– Hall, Stuart(1997). The Work of Representation, In Cultural

Representation and Signifying Practice, Sage Publication

– Lidchi, Henrietta(1997). The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Culturers, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication

-Rojek, chris(2007). Cultural Studies, Polity Press

– Rojek, Chris(2003). Stuart Hall, Polity Publications

– Watson, James and Hill, Anne(2006). Dictionary of Media and

Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication

– Woodward, K(1997). Identity and Difference: Cultura, Media and

Identity, London, Sage Publications


همچنین درسگفتار والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان با تدریس مراد فرهاد پور از امروز ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۷-۱۹ آغاز می شود.


علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاسها می توانند با روابط عمومی مؤسسه ۸۸۶۵۸۶۰۳ – ۸۸۶۵۸۶۰۴ – ۸۸۶۵۸۶۰۵ تماس بگیرند.


مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش  در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی ۱، پلاک ۷ واقع است.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار خوانش حرکت ـ تصویر در متن هستی شناسی و معرفت شناسی برگزار می شود
  2. هم‌اندیشی «بازنمایی در هنر» برگزار می‌شود
  3. «موضوع فهم و ترجمه متون سیاست خارجی و بین الملل» بررسی می شود
  4. درسگفتار "گفتارهایی درباره فلسفه هگل" برگزار می شود
  5. درسگفتار «والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur