۱۲ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، استاد مصطفی ملایی در بخش دیگری از سلسله مقالات خود در روزنامه همشهری  درباره خلاقیت و عرصه های جامعه امروز، به سرمایه های اجتماعی و کارکردهای آن اشاره و

بحث کرده است.

امروزه یکی از مشخصات زندگی اجتماعی، انزوای اجتماعی است که شبکه ارتباطی افراد را با فرسایش روبرو ساخته است. فردگرایی و خودخواهی و زیادی خواهی بشر امروزی کاهش روابط اجتماعی را با خود به همراه آورده است و کمیت و کیفیت روابط اجتماعی تنزل شدید یافته است. سرمایه اجتماعی براساس مجموعه شواهدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین براساس نوعی اتفاق نظر که میان معرفی کنندگان و ارزیابی کنندگان آن که، عمدتاً نویسندگان غربی هستند شامل «مجموعه باورها، اعتقادات، ارزشها و اعتماد عمومی که باعث کاهش هزینه‌های عمومی می‌شود». می‌باشد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی را به سادگی می‌توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجازاست، در آن سهیم هستند. سرمایه اجتماعی ، منبع کنش جمعی برای پیوند عوامل اجتماعی است و موجب استفاده حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد و تعالی جامعه در ابعاد و نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی می گردد.بالاخص اینکه مولفه های سرمایه اجتماعی ، پوشش و قالب دینی به خود بگیرد. « الناس کالمعادن الذهب و الفضه» و یا «یدا… مع الجماعه» همچنین با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترد ه اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرورش انسان هایی باشد که بتواند با مغزی خلاق با مشکلات روبه رو شده و به حل آنها بپردازد به گونه ای که انسان ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار گرده و با بهره گیری از دانش و حرکتهای و مولفه های جمعی و با تولید افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند. مولفه های سرمایه های اجتماعی اعتماد ازجمله عناصر مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است که بر کامیابی و موفقیت افراد، صداقت، اشتراک اطلاعات و خوی کردن به یکدیگر بنا نهاده شده است. اعتماد، انتظار مثبت یک فرد از دیگری است تا با او رفتار فرصت طلبانه ای (چه در گفتار، چه در عمل و چه در تصمیم گیری) نداشته باشد. دو عنصر مهم تعریف ما به آشنایی و ریسک اشاره دارد. اعتماد یک حالت روانشناختی است که دربرگیرنده پذیرش دیگران است که بر پایه انتظار مثبت از مقاصد و رفتار دیگران شکل می گیرد و بسیار آسیب پذیر نیز می باشد. شبکه ها، هنجارهای مشترک افرادی که در درون سازمان کار می کنند خود سیستمی اجتماعی هستند که روابط متقابل بین آنها را دربر می گیرد.شبکه های ارتباطی، ارتباط افراد و گروهها را در یک نظام اجتماعی به یکدیگر وصل می کند. در ابتدای امر ارتباطات مرتبط با وظیفه به شکلی در سازمان ایجاد می شوند که کارکنان بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود برای انجام وظایف و هماهنگ کردن کارشان با دیگر اجزای سیستم را بدست آورند. تعاون و همکاری متقابل: تعاون (Cooperation) یکی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی است. تعاون و همکاری متقابل منبعث از اعتماد و انتظار همکاری و سود متقابل است. تعاون و همکاری با سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. تعاون راه را برای همکاری متقابل باز می کند. در جوامعی که فاقد تعاون و همکاری متقابل بین افراد هستند گسیختگی و شکافهای ژرفی میان گروههای اجتماعی مشاهده می گردد.تعاون و همکاری متقابل راه را برای رسیده به یک هدف مشترک، هموار می کند و افراد در درازمدت به کمک دیگران احتیاج دارند و به این مهم توجه دارند که موفقیت جمعی بهتر از موفقیتهای فردی است و موفقیت جمعی حاصل از راه حلهای همکارانه می باشد انسجام و همبستگی جمعی: توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزش و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است.جاناتان ترنر به نقل از دورکیم می گوید انسجام و همبستگی وقتی رخ می دهد که عواطف افراد بوسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جاییکه افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشد، جایی که کنش ها تنظیم شده و بوسیله هنجارهای هماهنگ شده اند و جایی که نابرابری ها قانونی تصور می شود. همدلی، درک و احترام متقابل سرمایه اجتماعی متشکل از ارتباطات فعال بین افراد است که شامل همدلی، درک و احترام متقابل و حسن تفاهم است که اعضای شبکه های انسانی را به هم پیوند می دهد و همکاری را مکمل می سازد که به تفکیک معانی آنان عبارتند از: همدلی یعنی پاسخ دهی به حالت عاطفی دیگران با حالت عاطفی مشابه را گویند. بدین معنی که فرد بتواند مسایل دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، درک کند و برای نظریات و احساسات آنها ارزش و احترام قایل شود.همدلی یعنی فرستنده و گیرنده پیام هردو به یک احساس یگانه دست یافته اند. احترام به معنی به رسمیت شناختن شایستگی، ارزشمندی، حقوق و مزایای فرد به عنوان یک انسان و میزان پذیرش دیگران و گوش دادن به صحبتهای دیگران اشاره دارد. همیاری و مشارکت داوطلبانه همیاری و مشارکت بعنوان حوزه های تولیدکننده سرمایه اجتماعی بعدی است که بیشترین توجه را به خود معطوف کرده است. مشارکت را استفاده عملی از مفهوم کنش همگانی مبتنی بر اراده و انتخاب آزاد می بینید. هدف آن اینست که بگوید بایستی بصورت داوطلبانه و آزاد و خودجوش درباره مشکلات سازمان با همکاران و مسئولیت سازمانی صحبت و در تصمیم گیری ها حضوری داوطلبانه و تجارب خود را در اختیار دیگران و اطلاعات دیگران در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و تولید سرمایه اجتماعی بهره مند گردند. مصطفی ملایی استاد خلاقیت و کارآفرینی حوزه علوم انسانی مدیر مرکز رشد علوم انسانی

مطالب مرتبط :
  1. مدیر مرکز رشد علوم انسانی : توسعه شهری نیازمند خلاقیت و نوآوری است
  2. کارگاه خلاقیت و نوآوری در مرکز تحقیقات نور برگزار شد
  3. در ادامه سلسله کارگاه های آموزشی مرکز رشد علوم انسانی؛کارگاه خلاقیت و نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش برگزارشد
  4. برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و شیوه های خلاقیت و نوآوری درحوزه علوم انسانی
  5. حضرت آیت الله حسینی بوشهری: مرکز رشد بستر خلاقیت و نوآوری در حوزه علوم انسانی را فراهم آورده است.

پارک علم و فناوری قم

zohur