۸ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکترحسن قنبری استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم در مورد کتاب های در دست انتشارش به خبرنگار مهر گفت: جلد دوم کتاب«خدا در اندیشه فیلسوفان غرب» را در دست انتشار دارم که جلد اول آن دو سال پیش از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم منتشر شد.


وی افزود: این مجموعه مفهوم خداوند را از نگاه فیلسوفان جدید از دکارت به بعد مورد بحث و بررسی قرار داده است. اصل کتاب به زبان انگلیسی است و در یک جلد است اما من در ترجمه آن را به  دوجلد تقسیم کرده ام. نویسنده آن هانس کونگ است. جلد یک از دکارت شروع می شود و تا هگل تمام می شود. جلد دوم فیلسوفان بعد از هگل است و به نیچه ختم می شود. همانطور که دیدگاه های فیلسوفان درباره خدا را آورده دیدگاه های عالمان تجربی را نیز بحث کرده است. بحث آخرش هم در نهایت مقایسه ای بین خدای فیلسوفان و خدای ادیان الهی است.


این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ و فلسفه ادامه داد: نویسنده چون خود الهیدان و خداباور است منصفانه به طرح و بررسی دیدگاه ها چه فیلسوفان منکر خدا مثل مارکس و هگل و چه فیلسوفان خداباور مانند دکارت و پاسگال پرداخته است.


این استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم درپایان گفت:خداشناسی ای که فیلسوفان دارند با یک نگاه عقلی به بحث خدا پرداخته می شود و صرفاً با اندیشه های عقلی و فلسفی به خدا نگاه می شود. طبعاً آن ویژگی های ایمانی ای که در خداشناسی ادیان وجود دارد ندارد. از این رو مرسوم است که گفته می شود خدای فیلسوفان و خدای ادیان.


قنبری افزود: نویسنده به خوبی به دیدگاه های هر دو دسته فیلسوفان راجع به خدا پرداخته است و نشان می دهد در هر دوی این فیلسوفان یک تقیصه مهمی برای ارزش های فلسفی وجود دارد که آن باور و ایمان را نمی تواند تقویت کند. نویسنده نشان می دهد که ایمان در نزد الهیون و الهیدان ها و خدا شناسی ای که در ادیان الهی وجود دارد بیشتر گرایش ایمانی موجود است و زیاد به دنبال چون و چرای فلسفی نمی روند. نویسنده به این نتیجه می رسد که یک جایی هم باید رفت سراغ ایمان و باور به خصوص در مسیحیت قرون وسطی رفت و در دوره جدید باید یک جایی برای ایمان گرایی باز کرد.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی علم پیش از سقراط/ آیا فیلسوفان پیش از سقراط در ستاره شناسی نقشی داشته‌اند؟
  2. مجموعه مقالات همایش«ابن سینا و فیلسوفان اسلامی» منتشر شد
  3. مرگ به روایت فیلسوفان فرانسوی/ بررسی دیدگاههای دریدا و سارتر
  4. فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو
  5. راهنمای وجود و زمان هایدگر منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur