۱۴ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «دین، حقوق و آموزش در اسلام کلاسیک Religion, law, and learning in classical Islam » توسط گئورگ مکدیسی، نگارش یافته است. کتاب دین، حقوق و آموزش در اسلام کلاسیک دومین اثر ناشی از انتخاب و عرضه مجموعه از مقالات منتخب توسط مکدیسی در حوزه آموزش نظام حقوقی در اسلام میانه است.


مؤلف و گردآورنده در این اثر کوشیده است تا چند بحث مهم و کلیدی را پیگیری نماید و به هر یک تا حدی بپردازد. ذیلا به اهم این مباحث می پردازیم: نویسنده مقالات نخست در ابتدا به نزاع میان متألهان عقل باور (که مطابق تعریف نویسنده کسانی هستند که به فلسفه و میراث یونانی آن توجه داشته اند) با متألهان غیر عقل باور یا سنتی (که با توجه به رویکرد نویسنده در کتاب کسانی هستند که از پذیرش فلسفه سر باز می زده اند) می پردازند.


وی همچنین در ادامه و در ارتباط با این بحث به نزاع مهم دیگر می پردازند که این بار میان سنت گرایان (یا به زبان برخی از نویسندگان مقالات این بخش غیرعقل گرایان) رخ داده است. به این مبحث در کتاب به صورت مبسوطی پرداخته می شود و سطوح مختلف آن توضیح داده شده است. حاصل تلاش های این بخش توضیح تفاوت شاخه های مختلف سنت گرایان با یکدیگر، نظیر تفاوتهای مکتب فکری حنبلی ها با مکتب فکری طرفداران عرفان و صوفیسم، است.


کتاب در نهایت حاصل نزاع میان عقل گرایان و غیر عقل گرایان و نیز حاصل نزاع درونی میان غیرعقل گرایان را در سرنوشت حقوق اسلامی مؤثر می یابد و توضیح می دهد که بدون تحصیل شناختی دقیق از منازعات و مباحثاتی از این دست در تاریخ اسلام نمی توان دانست که مقوله «نگهبانی حقوق نسبت به باور» چگونه در جهان اسلام اهمیت یافته است.


در بخش مهم دیگری از کتاب به توضیح ساختار آموزش حقوقی، نهادهای آموزش حقوقی، سازمان دهی و، در نهایت، اصول آن پرداخته شده است و ذیل مطالعه ای از این دست تلاش شده است چگونگی گسترش حقوق اسلامی در جهان اسلام و فرایند آموزشی مؤثر در تولید و بازتولید آن معرفی گردد.


از جمله مباحثی که در ادامه و در مقالات دیگر کتاب، آمده است توضیح رابطه سیستم آموزش حقوق اسلامی در عصر اسلام میانه با ظهور دانشگاه های مدرن در جهان غرب است. حاصل آنکه مباحث عرضه شده در این مقالات نوعی تحول درونزای تاریخی را تشخیص داده اند که از نظامهای آموزش کلاسیک حقوق اسلامی می آغازد و تا دانشگاه های مدرن در اواسط و اواخر قرون وسطی، در غرب ادامه می یابد. از جمله شواهد این ادعا حضور پررنگ منابع عربی در این دانشگاه ها و تاثیرپذیری جدی آن ها از منابع تالیف یافته از جانب مسلمانان است.


کتاب «دین، حقوق و آموزش در اسلام کلاسیک Religion, law, and learning in classical Islam » توسط انتشارت دانشگاه ایندینیا در ۳۲۴ صفحه انتشار یافته است.  

 

 

مطالب مرتبط :
  1. «مطالعاتی در فقه و حقوق اسلامی مدرن» منتشر شد
  2. ارتباط حقوق بشر جهانی و حقوق اسلامی بررسی شد
  3. ویژگی «جنایت و مجازات در حقوق اسلامی» منتشر شد
  4. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی
  5. استعداد سازگاری حقوق اسلامی با نیازها و شرایط جامعه در دوره های تاریخی گوناگون بررسی و مکتوب شد

پارک علم و فناوری قم

zohur