۲۳ مرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «On Trans-Saharan Trails: Islamic Law, Trade Networks, and Cross-Cultural Exchange in Nineteenth-Century Western Africa: در گذر مسیر های صحرا: حقوق اسلامی، شبکه های تجاری و تبادل میان فرهنگی در آفریقای غربی قرن نوزدهم» همچنان که از نام آن بر می آید به مطالعه قواعد تجارت و چگونگی کارآمدی حقوق اسلامی در مناسبات تجاری در آفریقا اختصاص دارد.


این اثر از طریق مطالعه اسناد تجاری برجای مانده و ردیابی قواعد حقوق اسلامی در این اسناد تجاری به واکاوی نقش حقوق اسلامی در مناسبات تجاری می پردازد.


به باور لیدون، نویسنده کتاب، علاوه بر نقش پر اهمیت حقوق اسلامی در معاملات و مناسبات تجاری ذیل ایفای چنین نقشی از سوی فقها و علمای مسلمان در قالب فقه و حقوق اسلامی تعاملات اجتماعی و فرهنگی نیز تحت تاثیر قواعد تجویزی و ترجیحی فقه و حقوق اسلامی قرار گرفته است.


این مطالعه اولین از نوع خود به بررسی تاریخچه و سازمان بازرگانی ماورای صحرا در غرب آفریقا با استفاده از منابع اصلی است. این پژوهش از طریق بررسی قراردادها، مکاتبات، فتوا و قواعد بازرگانی پذیرفته شده انجام گرفته است.


به گفته نویسنده با توجه به مطالعات صورت پذیرفته در اثنای پژوهش نوعی توسل کارشناسان تجاری به حقوق اسلامی برای تنظیم معاملات و پدید آمدن نوعی رویکرد قاره ای به حقوق اسلامی و قواعد تجاری آن قابل مشاهده است.


علاوه بر اهمیت کتاب در مطالعات حقوق اسلامی این اثر در مباحث تاریخ اقتصاد اسلامی و تحولات صورت پذیرفته در اندیشه های اصلاح و توسعه در نخستین قرون حضور اسلام در آفریقا از اهمیت بسیاری برخوردار است.


تلاش نگارنده بر آن است تا اطلاعات ضروری را برای درک چشم انداز ذهنی، قشربندی اجتماعی و همچنین نظم سیاسی و اقتصادی با توجه به اسناد در دسترس جهت دستیابی به درکی عینی از عملکرد تاریخی حقوق اسلامی در گستره قاره افریقا به دست دهد.


پس از ارائه مطالبی در خصوص شکل گیری و تثبیت قواعد حقوق اسلامی در آفریقا و توجه به نقش تأثیرگذار تجارت در این زمینه نویسنده دست به مطالعه حضور غرب در آفریقا در قامت استعمار زده است. مقایسه دوگانگی حضور تجاری اسلام در جامعه ای با حداقل رشد اجتماعی و فرهنگی و حضور استعماری غرب در جامعه ای در چارچوب دستورها و قواعد اسلامی به مثابه ویژگی نوآورانه کتاب قلمداد گردیده است.


در یک جمع بندی پایانی مطالب کتاب را می توان مجموعه ای در خصوص این مباحث بخش بندی نمود؛ تحولات قرن نوزدهم، سازمان تجارت کاروانی، کسب و کار، فرهنگ و حقوق، اقتصاد و ایمان، شبکه تجارت و محدودیت های رفتار تعاونی.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  2. حقوق اسلامی با التفات به آیات قرآن کریم بررسی شد/ حضور وحی در جامعه اسلامی مراتبی دارد
  3. بررسی سازگاری مبانی حقوق اسلامی و آموزه های مدرنیسم/ بررسی نظام حقوقی دولتهای صفویه و عثمانی
  4. سیستم حقوق رومی و حقوق اسلامی بررسی شد
  5. بررسی حقوق اسلامی در ایران معاصر در کتاب «حقوق اسلامی، معرفت شناسی و تجدد»

پارک علم و فناوری قم

zohur