۶ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، بررسی جایگاه مسجد در نزد افکار عمومی، بررسی وضعیت موجود بهره گیری از روش های تبلیغی مبلغان، تحلیل منابع مصارف مالی خدمات پشتیبانی اعزام مبلغ، بررسی وضعیت موجود اعزام مبلغ، بررسی جایگاه قانونی توانمند سازی سازمانها و مراکز آموزش قرآن کریم، بررسی شیوه ها و راهکارهای علمی تأمین منابع غیر دولتی و ترسیم برنامه مطلوب توسعه فرهنگی دینی» از جمله مباحثی است که در این اثر بدان پرداخته شده است.


در فصل اول که با شیوه توصیفی انجام گرفته است، به «بررسی نقطه نظرات مخاطبان پیامهای دینی مساجد و صاحبنظران امور مساجد در خصوص جایگاه مسجد در نزد افکار عمومی و شیوه های محوریت بخشی و اعتلای آن» پرداخته شده است.


در مقدمه فصل دوم این کتاب آمده است: «تبلیغات در سراسر زندگی تاریخ بشر وجود داشته و همواره بخشی از حیات انسانی را تشکیل می داده است… با توجه به اینکه رسانه های ارتباطی و تبلیغی (اعم از سنتی و نوین) و شیوه های ارتباطی از دوره ای به دوره ای دیگر فرق می کند در صورتی می توان از این رسانه ها و شیوه های تبلیغی  به شکل بهینه بهره جست که ویژگیها، تواناییها و کاربردهای هر یک از رسانه ها و شیوه ارتباطی را بازشناخت که در این تحقیق بخشی از این ویژگیها و تواناییها، به ویژه در حوزه تبلیغات دینی، مورد بررسی قرار می گیرد». همچنین مقدمه فصل سوم یادآور شده است: «این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی اکتشافی است، این پژوهش به دنبال شناخت رویکردهای موجود در خصوص سهم هر یک از نهادهای دولتی و مشارکتهای مردمی در امر تبلیغات دینی، بر آن است تا نقاط قوت و ضعف هر یک از رویکردها را از نظر صاحب نظران و نخبگان، به چالش بکشد. همچنین تحلیل وضعیت گذشته نظام تبلیغی کشور و ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر تبلیغ در دهه اخیر و شناسایی دلایل کاهش مشارکت مردمی و نیز موانع پیش روی حضور و مشارکت مردم در تبلیغ دینی و تربیت و آموزش مبلغان، بخش دیگری از اهداف این پژوهش است.   


مسأله تحقیق فصل چهارم این کتاب را تشکیل می دهد که با اشاره به «عدم اطلاعات و کمبود دانش» یادآور می شود: کمبود آگاهی فزاینده ای در حیطه فوق احساس می شود و عمده هدف این تحقیق «شناخت نحوه اعزام و بهره گیری از روشهای اصولی و نیز ارائه الگوی مطلوب سازماندهی و مدیریت اعزام مبلغ از نظر کمی و کیفی» است. در فصل پنجم در بخشی از مقدمه برای دستیابی به یک الگوی ساختار و مدیریت مناسب برای سیاستگذاری و هماهنگی تأکید شده است: «صاحب نظران قرآنی معتقدند برای ساماندهی به فعالیتهای آموزش قرآن بهتر است یک ستاد مرکزی به منظور سیاستگذاری کلان برای مراکز قرآن آموزی، هماهنگی میان سازمانهای آموزشی قرآن، پشتیبانی و حمایت از این مراکز و سازمانها تشکیل گردد». در فصل ششم هدف اصلی تحقیق اینگونه بیان شده است: «بررسی شیوه ها و راهکارهای علمی تأمین  منابع غیر دولتی و ارتقاء سطح مشارکت عمومی در نهضت قرآن آموزی که اختصاصا اوقاف، عموم مردم، شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا و تشکل ها از حیث سهم آنها در مشارکت». در مقدمه این فصل آمده است: «باید تلاش کرد تا مفهوم مشارکت را با جنبه های وسیع و روشن تر هدایت نمود، در این رهگذر مشارکت در امور نهضت قرآن آموزی به عنوان یکی از چرخه های مصرف مشارکت مردمی می باشد…».


از جمله اهداف تحقیق فصل هفتم می توان به «شناسایی اهداف اصول و مبانی توسعه فرهنگی غرب، مطالعه و تبیین اصول مبانی و اهداف توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، نقد و اصول و مبانی و اهداف توسعه فرهنگی در غرب و اسلام و…» اشاره کرد.  فصل هشتم در صدد بیان چالش هایی است که جامعه امروز در زمینه توسعه فرهنگ دینی با آن روبروست و نیز شناسایی و ارزیابی و تبیین این موانع وچالشها هدف اساسی این فصل است. اما فصل نهم به بیان این مسأله پرداخته است که «توسعه فرهنگ دینی و ارزشهای اخلاقی جزو اصلی ترین اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است و بخش اساسی حرکتی که منجر به ایجاد این نظام حکومتی گردیده مبتنی بر اهدافی بود که تحقق فرهنگ دینی را پیگیری می کرد». در فصل دهم آمده است: «علیرغم پیشرفتهای به وجود آمده در زمینه های مختلف مربوط به تعلیم و تربیت متأسفانه در زمینه رویکردها و روشهای تربیت و آموزش (یادگیری) اخلاقی و ارزشی (آموزش فرهنگ دینی) تلاشهای مفید و کافی صورت نگرفته است.«شناسایی و تعیین ظرفیتهای ملی در تعیین و توسعه فرهنگ دینی، شناسایی و تعیین موانع و محدودیتهای ملی در تعیین و توسعه فرهنگ دینی، شناسایی و تعیین راهکارها و روشهای تعیین و توسعه فرهنگ دینی با تأکید بر رویکرد مشارکتهای اجتماعی» از جمله اهداف کلی فصل یازدهم و «ارائه برنامه مناسب توسعه فرهنگ دینی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، ارائه شیوه های تعیین و توسعه فرهنگ دینی انگیزشی و پیشنهادات لازم جهت پیاده کردن برنامه» از اهداف تحقیق فصل دوازدهم به شمار می رود.


به گزارش مهر، پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سومین جلد مطالعات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی تألیف مؤسسه عرش پژوه را در ۶۴۶ صفحه به قیمت ۳۵۰۰۰ تومان به چاپ رسانده است.

مطالب مرتبط :
  1. بهره گیری از مهندسی فرهنگ دینی در توسعه کمی و کیفی زیارت
  2. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  3. هدف غایی توسعه فرهنگی و اجتماعی/ همزیستی مسالمت‌آمیز هویتها
  4. چه عاملی باعث گرایش فیلسوف به دینی خاص می‌شود
  5. «خبر» منتشر شد/ مفهوم شناسی و اهمیت خبر در حوزه ارتباطات

پارک علم و فناوری قم

zohur