۲۹ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب«خدا در اندیشه فیسوفان غرب» از مهم ترین آثار هانس کونگ فیلسوف، الاهی دان و منتقد مسیحی است که توسط دکتر حسن قنبری ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شده است.


این مجموعه مفهوم خداوند را از نگاه فیلسوفان جدید از دکارت به بعد مورد بحث و بررسی قرار داده است. اصل کتاب به زبان انگلیسی است و در یک جلد است اما مترجم آن را به  دوجلد تقسیم کرده است. جلد یک از دکارت شروع می شود و تا هگل تمام می شود. جلد دوم فیلسوفان بعد از هگل است و به نیچه ختم می شود. این کتاب همانطور که دیدگاه های فیلسوفان درباره خدا را آورده دیدگاه های عالمان تجربی را نیز بحث کرده است. بحث آخرش هم در نهایت مقایسه ای بین خدای فیلسوفان و خدای ادیان الهی است.


دکتر قنبری در این باره می گوید: خداشناسی ای که فیلسوفان دارند با یک نگاه عقلی به بحث خدا پرداخته می شود و صرفاً با اندیشه های عقلی و فلسفی به خدا نگاه می شود. طبعاً آن ویژگی های ایمانی ای که در خداشناسی ادیان وجود دارد ندارد. از این رو مرسوم است که گفته می شود خدای فیلسوفان و خدای ادیان. نویسنده به خوبی به دیدگاه های هر دو دسته فیلسوفان راجع به خدا پرداخته است و نشان می دهد در هر دوی این فیلسوفان یک تقیصه مهمی برای ارزش های فلسفی وجود دارد که آن باور و ایمان را نمی تواند تقویت کند. نویسنده نشان می دهد که ایمان در نزد الهیون و الهیدان ها و خدا شناسی ای که در ادیان الهی وجود دارد بیشتر گرایش ایمانی موجود است و زیاد به دنبال چون و چرای فلسفی نمی روند. نویسنده به این نتیجه می رسد که یک جایی هم باید رفت سراغ ایمان و باور به خصوص در مسیحیت قرون وسطی رفت و در دوره جدید باید یک جایی برای ایمان گرایی باز کرد.

مطالب مرتبط :
  1. «خدا در اندیشه فیلسوفان غرب» منتشر می شود
  2. ترجمه کتاب دین و علم «ایان باربور» منتشر شد/ معرفی چند کتاب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  3. بازتاب اندیشه‌های فلسفی در آثار هنری بررسی می شود
  4. کتاب درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی منتشر شد
  5. کتاب«حکمت اسلامی و عالم معاصر» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur