۱۱ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، به همت معاونت فرهنگی و ارتباطات کانون اندیشه جوان، جلسه پنجم درسگفتار فلسفه علوم انسانی اسلامی با حضور دکتر عطاء الله رفیعی آتانی برگزار شد.


نسبت خدا با طبعیت


دکتر آتانی در ادامه مباحث جلسات پیشین بیان داشت: انسان در تفکر جدید بر مفهوم پایه‌ای اومانیسم استوار است. در این اندیشه خالقیت خدا انکار نمی‌شود ولی ربوبیت و تدبیر و نقش خداوند بر هستی انکار می‌گردد (دئیسم). انسان به‌جای خدا می‌نشیند و عقل او تبیین کننده همه چیز معرفی می‌شود. دیگر چیزی به نام وحی وجود ندارد.


نسبت طبیعت و انسان
وی در ادامه سخنانش افزود: ارتباط خدا با طبیعت یک رابطه درون زا و پایای است که بشر باید آن را بشناسد و تجربه‌گرایی بهترین راه شناخت آن عنوان می‌شود. انسان با طبیعت تفاوت بنیادین ندارد. و تافته جدابافته‌ای (خلیفه الله) نیست (ناتورالیسم) طبیعت با مفاهیم دورنی آن تبیین می‌شود و نه مفاهیم ماوراء طبیعت. بلایای طبیعی دیگر با موضوعاتی مانند امتحان، بلا، خواست خداوند و… قرین نمی‌شود.


 نسبت انسان و جامعه


دکتر رفیعی بیان کرد: رویکرد لیبرالیستی اصالت را به فرد می‌دهد و رویکرد سوسیالیستی اصالت را به جامعه می‌دهد. در رویکرد نخست برای جامعه به عنوان هویت جدید و ممتاز اصالتی قائل نمی شود بلکه جامعه را مجموعه‌ای از افراد می‌داند. در این نوع رویکرد فردگرا که پرچم انقلاب فرانسه گشت، مفاهیمی مانند منافع جامعه و عدالت معنا ندارد و اگر از عدالت نام برده می‌شود به معنای حقوق و آزادی فرد است.

علوم اجتماعی(انسانی) وظیفه دارد تا این انسان دچار فردیت شده را توضیح دهد. فاعل شناسا(سوژه) و هم موضوع شناسایی(ابژه) بشر غربی با تعریف فوق است.


وی تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز استقلال کشورهای مستعمره، الگوی توسعه به کشورهای جهان سوم از سوی غرب ارائه می‌شود. این الگوی توسعه در غرب تهیه و تدوین شده و برای اجرا به کشورهای جهان سوم ارائه می‌گردد. وقتی که از توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم صحبت می شود بیشترین زیرساخت لازم برای آنرا توسعه اقتصادی عنوان می‌کنند. البته اکنون معیارهای انسانی‌تری وارد الگوی توسعه شده است.


رفیعی آتانی تصریح کرد: به عنوان مثال الگوی توسعه «آمارتیاسن» که مبنای رتبه‌بندی کشورها توسط سازمان ملل است اما باز روح حاکم این شاخص‌های توسعه دارای مبانی اقتصادی است. این شاخص‌های بیشتر بر میزان توسعه دانش استوار است که این دانش نه در جهات تعالی بشر بلکه در جهات کسب منافع اقتصادی از دانش است.

مطالب مرتبط :
  1. تفاوتهای فرهنگی و سیاسی کشور در بحث توسعه مورد توجه باشد/ هشت سال گذشته تجربه رشد اقتصادی نداشتیم
  2. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  3. نقش دولتها در حیات سیاسی و اقتصادی جوامع/ انواع دولت از نظر کارکرد
  4. پرهیز از نگاه سیاسی به فرهنگ/ سنت و ارزشهای قوی امنیت جوامع انسانی را به دنبال دارد
  5. رفتارشناسی سیاسی از رهگذر مطالعه فرهنگ سیاسی

پارک علم و فناوری قم

zohur