۳۰ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پدیدارهایی همچون «درست یا نادرست به نظر رسیدن» و «خوب یا بد احساس شدن» را «پدیدارهای اخلاقی» می نامیم. پدیدارهای اخلاقی نقش بسیار مهمی در  زندگی ما دارند. زندگی بدون پدیدارهای ادراکی ممکن است بسیار کسل کننده باشد، اما همچنان ارزش زیستن دارد، در حالی که  زندگی بدون تجربه های اخلاقی برای ارزش بخشیدن به زندگی فرد، محوری و اساسی اند. آنها به زندگی معنا می بخشند و کم و بیش مشخص می کنند که زندگی برای فرد چقدر خوب است. خصوصیت پدیدارهای اخلاقی این است که از منظر اول شخص پدیدار می شوند؛ یعنی آن ها را به طور درونی احساس می کنیم. بررسی چیستی، ساختار و مؤلفه های تجربه ها یا پدیدارهای اخلاقی «پدیدارشناسی اخلاق» نام دارد. بدین ترتیب، پیگیری زندگی خوب ممکن است مستلزم فهمی از پدیدارهای اخلاقی باشد که باید پدیدارشناسی اخلاق آن را فراهم کند.


مقالات این مجلد نماینده «موج نخست» آثار معاصر فیلسوفانی از سنت تحلیلی درباره پدیدارشناسی اخلاق است. از آن جا که فیلسوفان در سنت تحلیلی دیری است که پدیدار شناسی اخلاق را نادیده گرفته اند، این حوزه نسبتاً بررسی ناشده است اما به ویژه در پرتو کارهای اخیر روانشناسان درباره تجربه اخلاقی اول شخص، زمینه حاصلخیزی برای آغاز واکاوی از جانب فیلسوفان فراهم شده است.


پروژه پدیدارشناسی اخلاق عهده دار توصیف تجربه های اخلاقی افراد از جمله مصادیق انضمامی حکم، ادراک حسی، عاطفه، عاملیت و تأمل است که تا حدی بر گزارش های درونگرانه تکیه دارند. پدیدار شناسی اخلاق حوزه ای از پژوهش است که در آن، فیلسوفان و دانشمندان می توانند به طور ثمربخشی در بررسی مسائل مربوط به دغدغه های فلسفی و روان شناختی تعامل کنند.


پدیدارشناسی اخلاق و نظریه اخلاقی، آیا پدیدار شناسی اخلاق یکپارچه است؟، تنوع پذیری و پدیدارشناسی اخلاق، پدیدار شناسی اخلاق: موضوعات بنیادی، تمهیدی بر هر پدیدارشناسی اخلاق آینده، پدیدار شناسی فضیلت، فصول شش گانه این کتاب را تشکیل می دهند.


  


پدیدارشناسی اخلاق ماندلباوم درباره احکام اخلاقی مستقیم، چرا پدیدار شناسی اخلاق؟، پدیدارشناسی اخلاق و نظریه اخلاقی، تفکر کردن در مقابل تصمیم گرفتن، حوزه های حکم اخلاقی، فرمان های متناسب، نسبت ها با زیان، شیوه های زیان رساندن، آیا یکپارچگی مهم است؟ کی یر کگور درباره حجیت هنجاری، کلارک و کادورت درباره حجیت هنجاری، چرا پدیدارشناسی کلارک و کادورت با پدیدارشناسی کی یر کگور متفاوت است؟، پدیدار شناسی اخلاق احساس گرا در مقابل عقل گرا، پدیدارشناسی اخلاق چیست؟ چگونه پدیدارشناسی اخلاق را دنبال کنیم؟ چرا پدیدار شناسی اخلاق را دنبال می کنیم؟ از جمله مباحث و موضوعاتی است که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.


کتاب «تمهیدی بر پدیدارشناسی اخلاق» مقالاتی درباره پدیدارشناسی اخلاق در فلسفه تحلیلی معاصر است که با  ترجمه مریم خدادادی امسال برای نوبت اول در ۲۶۴ صفحه از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. پدیدارشناسی تجربه اخلاقی
  2. موارد همگرایی و واگرایی اخلاق کانتی و اخلاق اسلامی/ اشتباه کانت در کجا بود
  3. اخلاق بر حقوق در ورزش مقدم است/ شروع اخلاق باعث اتمام قانون
  4. اخلاق ناصری و روایت خواجه از اخلاق
  5. نتیجه‌گرایی اخلاقی در غرب فراگیر شده است/ اخلاق کانتی مناسب غرب کنونی

پارک علم و فناوری قم

zohur