۱ مرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور رابرت آئودی استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که نقش علوم انسانی در رشد و شکوفایی جوامع چیست و چه نسبتی با توسعه یافتگی آن دارد گفت: علوم انسانی همین که نقش آگاهی بخشی به مردم یک جامعه را ایفا می کند نقش مهمی در رشد و توسعه یک جامعه ایفا می کند.


وی در ادامه افزود: در واقع علوم انسانی با آگاهی بخشی و تعلیم و آموزش شهروندان یک جامعه باعث تربیت “شهروندان خوب” در یک جامعه می شود.


وی تصریح کرد: این ویژگی علوم انسانی به ویژه در جوامع دموکراتیک قابل مشاهده است. البته این دیدگاه نسبت به علوم انسانی تنها دیدگاه من نیست و بسیاری از متفکران در خصوص این موضوع با من هم عقیده هستند.


 این فیلسوف مطرح معاصر در ادامه تأکید کرد: بر این اساس و با توجه به چنین نقشی رشد و شکوفایی علوم انسانی در جوامع باعث می شود تا جهان به سمت صلح و آرامش سوق یابد.


وی در خصوص این موضوع که آیا برای توسعه یافتگی در وهله اول نیاز به توسعه اقتصادی است یا سیاسی نیز تصریح کرد: پاسخ به این پرسش راحت نیست. متغیرهای زیادی در توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مطرح هستند.


مؤلف “اخلاق تجارت و تجارت اخلاقی” افزود: نمی توان گفت که کدام یک اولویت دارد. گاهی توسعه اقتصادی برای تحقق توسعه سیاسی لازم است و گاهی برای داشتن توسعه اقتصادی باید حد و میزانی از توسعه سیاسی را داشت.


رابرت آئودی (Robert Audi) از فیلسوفان برجسته معاصر و استاد دانشگاه نتردام آمریکاست. تخصص اصلی آئودی معرفت‌شناسی و اخلاق و به ویژه شهودگرایی اخلاقی است و همچنین در فلسفه ذهن و کنش و معرفت‌شناسی دینی صاحبنظر است. وی در کتاب خود تحت عنوان “فضیلت در حق” شهودگرایی اخلاقی و معرفت‌شناسی اخلاق را مورد بررسی قرار داده و صاحب آثار مهمی در حوزه فلسفه سیاسی و به ویژه تبیین نسبت کلیسا و دولت است.

مطالب مرتبط :
  1. انسانها در جوامع اسلامی بر خلاف جوامع غربی در برابر یکدیگر مسئول هستند
  2. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  3. گفتگوی انتقادی منجر به رفاه و پیشرفت جوامع می شود/ نقش گفتگوی انتقادی در توسعه جامعه
  4. توسعه اقتصادی زیرساخت توسعه سیاسی قلمداد می شود/نقد نگاه غرب به دانش
  5. نقش دولتها در حیات سیاسی و اقتصادی جوامع/ انواع دولت از نظر کارکرد

پارک علم و فناوری قم

zohur