۱۸ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


امروزه به موضوع «مهارت های تفکر» یا «مهارت های محوری» توجه زیادی می شود دلیل تأکید بر چنین مهارت هایی، این است که هرچه بیشتر موضوعات خاصی را مطالعه کنید، به همان اندازه از مهارت های مشترک انسانی بهره بیشتری می برید. بنابراین، اگر بتوانید این مهارت ها را رشد و پرورش دهید، عملکرد شما در موضوعات مورد مطالعه نیز رشد و پرورش خواهد یافت.


هدف این کتاب، معرفی یکی از این «مهارت های محوری» یعنی تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی با استدلال ارتباط دارد؛ به این گونه که افراد می کوشند نشان دهند نظر آنها از نظر دیگران بهتر است. این کتاب به شما کمک می کند ارزیابی های خوبی از استدلال هایی که در متن کتاب و روزنامه و یا حتی در گفت و گوهای روز مره، با آن مواجه می شوید داشته باشید. با کمک این کتاب خواهید توانست استدلال های بهتری در گزارش ها، مقالات، بحث ها و یا گفت و گوهایتان ارائه دهید و نیز با کمک در انتخاب نکات اصلی و ارزیابی آنها در پیشبرد و پردازش موضوعی که می خوانید، به شما اعتماد بیشتری می بخشد.


در این کتاب تفکر انتقادی را به عنوان موضوعی که فقط به خاطر خودش خوانده می شود، در نظر نگرفته، بلکه برای آن جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش قائل شده است البته در صورتی که در یک نظام آموزش و پرورش پیشرفته، با جدیت دنبال شود.


تشخیص استدلال ها، تحلیل استدلال های ساده، یافتن جزئیات بیشتر در استدلال ها، کشف نقاط ضعف، مغالطات، یافتن نقاط قوت و استفاده از مهارت ها فصول هفتگانه این کتاب را تشکیل می دهند.


متقاعد ساختن و دلیل آوردن، یافتن استدلال ها، تشخیص اهمیت استدلال ها، استدلال، تبیین و جمع بندی، تطبیق دادن دلایل و نتایج، تشخیص دلایل و نتایج، بررسی نقش دلایل، نمایش ساختار استدلال در قالب نمودار، تشخیص استدلال از موارد دیگر، تعیین این که نتیجه استدلال چه می تواند باشد؟، یافتن نتایج متعدد، پر کردن خلأ های استدلال، استفاده از تمثیل، لازم و کافی بودن، خلط علت و معلول، حمله به استدلال کننده به جای استدلال، دور باطل، افتادن در سراشیبی لغزنده، مغالطه پهلوان پنبه، استنتاج درستی یک امر از دو امر اشتباه، استفاده از امر نامرتبط، در جست و جوی نتیجه قطعی، و طرح پرسشهای صحیح از جمله مباحث و موضوعاتی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. 


کتاب« تفکر انتقادی در کلاس درس» ( راهنمای دانش آموزان و دانشجویان) نوشته رُی برینک باجن ترجمه سعید ناجی و فاطمه کیکاوسی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان
  2. گفتگوهای آزاد مبتنی بر دیالکتیک انتقادی در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت
  3. بررسی نگاه شریعتی به مدرنیته/ شریعتی رهبر آینده تفکر ایران است
  4. جایگاه تفکر در قرآن/ اصل دین بر تفکر است
  5. فهم فلسفه قرون وسطی بدون ابن‌سینا امکان ندارد/ ابن سینا اجمال تفکر فلسفی مسلمانان است

پارک علم و فناوری قم

zohur