۱ مرداد ۱۳۹۰ موضوع: اخبار

یک پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علم و فناوری  با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش وفناوری در میان دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد ورشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد (incubator) وفرآیندهای زایشی (Spin.off) تسهیل می نماید. پارکهای علم و فناوری همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می نمایند.
پارک ها در واقع محل اصلی کسب و کارها و اقتصاد مبتنی بر دانش جهانی؛
مشوق توسعه اقتصادی و حوزه رقابت شهرها توسط :
خلق فرصت‌های جدید شغلی و افزایش تعداد شرکت‌های فناور؛
حامی کارآفرینان و رشد شرکت‌های نوآور و مخاطره پذیر؛
تولید دانش بر اساس مشاغل مورد نیاز؛
ایجاد فضای جذاب برای انجام فعالیت‌های دانش محور؛
پل ارتباطی بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی؛

 

بدون مطلب مرتبط

پارک علم و فناوری قم

zohur