۳۱ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر حسین باهر، استاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد تعریف نشاط اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: نشاط اجتماعی یعنی شادمانی های جبلی که در مجموعه یک کشور و یک جامعه و یک جمعیت بسته به اینکه مورد مطالعاتی ما چه باشد تعیُن پیدا می کند و این هم ریشه اش از حرکات مثبتی از بیرون و درون در انسانها تعیَن پیدا می کند. مثلاً غدد آندروفین ترشحات بالایی دارند یک چنین وضعیتی از نظر علمی ایجاد سرمستی و نشاط و خوشحالی و شادمانی می کند. مجموعه اینها را می شود نشاط نامید.  


وی در مورد نسبت نشاط اجتمای و توسعه اجتماعی هم افزود: ایندو نسبت بسیار مستقیمی با هم دارند. اصولاًنشاط اجتماعی زیر ساخت هر توسعه ای است.  اگر بتوانیم در جامعه ایجاد نشاط اجتماعی بکنیم حتی قبل از اینکه بخواهیم به خیلی از فاکتورهای دقیق اقتصادی برسیم می توانیم شادمانی را در مردم مهیا کنیم. به گونه ای که دست به شکوفا سازی استعدادهای بالقوه خود بزنند و آن انسداد های روحی ای که در وجودشان پیش آمده را به یک انبساط روحی تبدیل کنند.  در شادی مردم در انتخاب رئیس جمهوری و پیروزی تیم فوتبال دیدیم بی آنکه کسی داروی نشاط آور مصرف کرده باشد  مستی و شادمانی طوری بود که رفتار اجتماعی مردم با هم فرق کرده بود. ملت دولت را دوست داشت و دولت ملت را و مردم همدیگر را دوست داشتند. هیچ کسی به هیچ کسی نمی پرید همه حرکات مدنی و ابراز شادمانی بود. کسی به کسی گیر نمی داد. خب حالا خیلی ها بوق می زدند اما بوق عروسی بود نه بوق اذیت و مردم آزاری، این چنین بود که از درون نشاط پیدا کردند.


این رفتارشناس و جامعه شناس عنوان کرد: با نشاط همه چیز اقتصاد و فرهنگ درست می شود. ولی متأسفانه دولتمردان قبلی تنش های داخلی و خارجی ایجاد کردند. حتی کسانی که نگرانی مادی نداشتند همیشه در یک تنش بسر می بردند که حالا فردا چطور می شود. مثل این است که پدر یک خانواده مرتبا نق بزند که سرطان دارد حالا چه بر سر فرزندان آن خانواده می آید مخصوصا اینکه نق زدن ها الکی و بی خودی باشد.  


این جامعه شناس تصریح کرد: این دولت به اندازه کل فروش نفت تاریخ ایران نفت فروخت ولی چرا کسری بودجه آورده است. اینها حرف اقتصاد دانها را گوش نمی دهند هر کسی که مخالف فکر اینها بوده بازنشسته اش کرده اند.


این محقق و پژوهشگر درمورد اینکه اسلام چه تأکیداتی بر شادی و نشاط دارد هم یادآورشد: امام صادق(ع) چهار ویژگی را برای یک انسان بهشتی  معرفی می کند. اول دست دهنده دوم زبان دلنشین سوم چهره بشاش و چهارو قلب رئوف. این موضوع ارتباط به دین مخصوصی ندارد. در قرآن هم داریم اگر افراد در ادیان مختلف عمل صالح و نیکو کاری انجام دهند اینها بهشتی هستند. در دین زرتشت هم داریم پندار نیک گفتار نیک کردار نیک.

مطالب مرتبط :
  1. رابطه نشاط اجتماعی و توسعه اجتماعی
  2. مشارکت مردم در انتخابات در نمایش قدرت ملی و بین المللی ما تأثیر مستقیم دارد
  3. رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری تحلیل جامعه شناختی می شود
  4. هدف غایی توسعه فرهنگی و اجتماعی/ همزیستی مسالمت‌آمیز هویتها
  5. حساسیت های این دوره انتخابات/ بیداری اسلامی اهمیت این دوره انتخابات را مضاعف کرده است

پارک علم و فناوری قم

zohur