۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، مجموعه مقاله های مندرج در این کتاب به مطالعه چگونگی شکل گیری حقوق اسلامی می پردازد.


برخی از مقاله های این مجموعه به بررسی نقش فقه شافعی در تطور حقوق اسلامی و نیز توضیح ارتباط فقه اسلامی و متن نص مقدس اختصاص یافته است. مطالعه مکاتب فقهی اهل سنت و ارتباط فقه و سیاست از دیگر موضاعات مهمی است که در این اثر مورد توجه قرار گرفته است.


در ذیل به بررسی کوتاه مقاله های این مجموعه می پردازیم؛ «فتوحات عرب و تشکیل جامعه اسلامی» نخستین مقاله از این مجموعه است. مطالعه شکل گیری جامعه بزرگ اسلامی در جریان فتوحات اعراب ذیل بررسی قوانین و قواعد حاکم بر سرزمین های فتح شده مسئله اصلی این مقاله است.


مقاله دوم با عنوان «سابقه پیش از اسلام و توسعه اولیه فقه» به تبار شناسی زمینه های تاریخی موثر بر تطور حقوق اسلامی در شبه جزیره پیش از اسلام همت گمارده است.


سومین مقاله از این مجموعه که به تجزیه و تحلیل عناصر غیر اسلامی در حقوق اسلامی اختصاص یافته است با نام «عناصر خارجی در حقوق اسلامی نخستین» ارائه گردیده است. تلاش این مقاله آن است که توضیح هایی چند پیرامون تاثیر دیگر تمدن ها بر ساختار جامعه اسلامی و ورود قواعد آنها را در حقوق اسلامی عرضه نماید.


«لحظه تولد حقوق اسلامی» موضوعی است که با مطرح نمودن آن مطالعه و بررسی حقوق اسلامی در زمینه و زمانه فرهنگ و جامعه اسلامی آغاز می شود. مطابق مباحث ارائه گردیده در این مقاله پیدایش «تفسیر» به مثابه نوعی راهکار جهت ایجاد حکم و قاعده آغازگاهی برای پدید آمدن حقوق اسلامی دانشته شده است.


مطالعه نقش قرآن و حدیث به مثابه منابع حقوق اسلامی در مقاله های چهارم و پنجم این مجموعه پی گرفته شده است. ارائه مشکلات حقوقی به متن قرآن و توقع دریافت پاسخو استعداد متن در تفسیر پذیر بودن نکته ای است که در این مقاله بدان تاکید شده است. در مقاله بعدی استعدادی از این دست را در ارتباط با حدیث تحت عنوان تجزیه و تحلیل حدیث مطرح گردیده است.


«نقش جوامع غیر عرب تبدیل در مراحل اولیه حقوق اسلامی» نام مقاله ششم کتاب است. ذیل این بحث تأثیر قوانین رومی بر حقوق اسلامی و همچنین قواعد و مناسبات تمدن و فرهنگ ایرانی بر شکل گیری حقوق اسلامی در مراحل نخستین آن بررسی گردیده است.


مقالات هفتم تا یازدهم به بررسی مکاتب فقهی اهل سنت و به شکل ویزه فقه شافعی اختصاص یافته است. در مقاله پایانی این مجموعه ارتباط میان فقه و سیاست در دوره بنی امیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ذیل مباحث این مقاله به نوعی رابطه متصور میان نقش سیاسی خلفا و نقش قضایی و فقهی علما بررسی شده و مفهوم اجتهاد و صورتبندی فقه اهل سنت تحت تاثیر روابطی از این دست تعریف گردیده است.

مطالب مرتبط :
  1. «حقوق اسلامی و نظریه های حقوقی» منتشر شد/ بررسی بهره گیری حقوق اسلامی از منابع حقوقی خارج از جهان اسلام
  2. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  3. بررسی سازگاری مبانی حقوق اسلامی و آموزه های مدرنیسم/ بررسی نظام حقوقی دولتهای صفویه و عثمانی
  4. سبک زندگی اسلامی بر اساس موازین حقوقی بررسی شد/حقوق اسلامی در خاورمیانه
  5. امکان یا امتناع کارآمدی حقوق مبتنی بر مذهب در جهان معاصر بررسی شد/چند گونه سنت حقوقی در جهان وجود دارد؟

پارک علم و فناوری قم

zohur