۲۰ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «حقوق اسلامی و قواعد حقوق بشر بین المللی Islamic Law and International Human Rights Law» بحث قابل توجهی را دنبال می کند. ویراستاران کتاب، الیس، امون و گلهن، در پیش گفتار اثر ادعا می کنند که مطالب ارائه گردیده در کتاب گویای آن است که جهت دستیابی به درکی درست از حقوق بشر نیازمند مطالعه ای مبنایی یا فلسفی هستیم؛ مطالعه ای که جدای از بازخوانی متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به زمینه های پیدایش قواعد حقوق بشری و همچنین هدف ها و پیامد های اجرای قواعد آن در زندگی انسان ها بپردازد


سیر مباحث کتاب در راستای تبیین نقاط اشتراک و افتراق حقوق اسلامی و حقوق بشر از چگونگی شکل گیری حقوق اسلامی آغاز می نماید. در عین حال مطالعه و واکاوی چگونگی شکل گیری حقوق بشر کنونی نیز از نظر محققین دست اندرکار این کتاب دور نمانده است و در چندی از مقالات مباحثی در این باره ارائه می گردد. از جمله مباحثی که در هر دو زمینه حقوق اسلامی و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد چار چوب قانونی مورد پذیرش در هر یک از این دو گفتمان است.


پس از بررسی چارچوب قانونی موجه در این دو گفتمان حقوقی محدودیتهای آزادیهای شهروندان در چارچوبهای قانونی مورد پذیرش در آنها مورد تحلیل قرار می گیرد. آنچه باید یادآوری گردد آنکه مباحث این کتاب در جایگاه خود ،به نوعی، به بازشناسی سازگاری یا ناسازگاری قواعد حقوق بشر و حقوق اسلامی با بررسی و تحلیل نمودن موضوع آزادیهای اساسی شهروندان ورورد می نماید.


مقالات گردآوری گردیده در کتاب «حقوق اسلامی و قواعد حقوق بشر بین المللی» در پنج بخش گنجانده شده است: بخش نخست با نام «حقوق اسلامی و قواعد حقوق بشر بین المللی» دربردارنده مقالاتی با این عناوین است؛ حقوق روایی، شریعت و دولت مدرن، تفسیر: شریعت به مثابه حقوق و عدالت و قانون.


بخش دوم با نام «آزادی بیان» به مباحثی از این دست؛ زمینه های مشترک سنتهای اخلاقی، تجدید نظر در جهانشمولی حقوق بشر، گفتگو در حقوق اسلامی و سیاست و زمینه های فرهنگی مشترک میان ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان می پردازد.


بخش سوم با نام «آزادی دین» به مطالعه مقالاتی از این دست اختصاص یافته است: بررسی تطبیقی آزادی دین، دیدگاه حقوق اسلامی پیشامدرن در مورد آزادی مذهب، چشم انداز آزادی دین و بیان و باز تفسیر آزادی عقیده در حقوق بشر.


بخش چهارم با نام «برابری زنان» بررسی مباحث مرتبط با حقوق خانواده و حقوق زن را پوشش می دهد. در این بخش این مقالات آمده است: جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر، زمینه های مشترک برابری زنان میان حقوق بشر و حقوق اسلامی، زنان و حقوق اسلامی، حقوق خانواده مسلمان در قرن ۲۱ و تفسیر عدالت جنسیتی در زمینه مشترک حقوق بشر و حقوق اسلامی.


بخش پنجم با نام «حقوق اقلیتها» دربردارنده این مقالات است: اقلیتهای مذهبی و حقوق اسلامی : اسکان ، حقوق و تکالیف، دیالکتیک حقوق بین المللی و حقوق اقلیت ها، عدالت و اقلیتهای مذهبی در حقوق اسلامی، محافظت از اقلیت در سنت حقوق اسلامی و حقوق بین المللی و زمینه های مشترک در حقوق بشر و حقوق اسلامی راجع به حقوق اقلیتها.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی سازگاری مبانی حقوق اسلامی و آموزه های مدرنیسم/ بررسی نظام حقوقی دولتهای صفویه و عثمانی
  2. سبک زندگی اسلامی بر اساس موازین حقوقی بررسی شد/حقوق اسلامی در خاورمیانه
  3. امکانیت در حقوق مقدس؛ قواعد حقوقی و اخلاقی در فقه اسلامی» منتشر شد/نسبت فقه با الهیات مدرن
  4. سیستم حقوق رومی و حقوق اسلامی بررسی شد
  5. بررسی جایگاه قصد در کتب فقهی و حقوقی جهان اسلام/ معرفی چند کتاب

پارک علم و فناوری قم

zohur