۱۷ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر فرد دال‌مایر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا و فیلسوف سیاسی معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من اطمینان دارم که با انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران فضای جدیدی برای نخبگان این کشور گشوده خواهد شد و نخبگان حیات متعادلی را در ایران تجربه خواهند کرد.


وی در خصوص این موضوع که آیا می توان گفت که یک نظریه اخلاقی برای یک جامعه مناسب تر از نظریه دیگر است گفت: به طور اساسی اینکه یک جامعه مبتنی بر یک نظریه اخلاقی باشد بهتر از این است که نظریه ای اخلاقی در آن جامعه به کار نرود.


وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی جوامع نظریه اخلاقی وجود ندارد و بر اساس اخلاق هم رفتار نمی کنند.


این فیلسوف سیاسی معاصر تأکید کرد: از بعد مطالعات دانشگاهی و آکادمیک سه نوع نظریه اخلاقی قابل توجه است. یکی از این نظریه ها نظریه فایده گرایی اخلاقی است دیگری اخلاق کانتی و سومی اخلاق فضیلت گرای ارسطویی.


مؤلف “هگل: مدرنیته و سیاست” در ادامه تأکید کرد: نظریه اخلاقی فایده گرایی نوعی اخلاق کمینه است که مبانی و هنجارهای اخلاقی خود را از درد و رنج و لذت افراد جامعه استخراج می کند. به اعتقاد من این نظریه اخلاقی تقریبا برای هیچ جامعه ای خوب و مناسب نیست.


وی یادآور شد: اخلاق کانتی نوع دیگری از اخلاق است که هنجارهای آن قاطع و بدون قید و شرط است. این هنجارهای قاطع تا اندازه ای برای هر جامعه ای قابل کاربست است. به عبارت دیگر اخلاق کانتی را می توان برای جوامع مختلف به کار برد.


استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا افزود: اما باید توجه داشت که این کاربست فقط از جنبه انتزاعی و در سطح انتزاعی ممکن است و در سطح کاربردی این بحث دیگری است.


وی یادآور شد: از نظر من اخلاق ارسطویی برای فرهنگهای مختلف و جوامع گوناگون قابلیت بهتری برای کاربست دارد چرا که اخلاق ارسطویی از یک سو دارای هنجارهای ثابت اخلاقی است و از سوی دیگر دارای قابلیت انعطاف پذیری برای فرهنگهای مختلف را داراست.


وی تأکید کرد: این اخلاق این انعطاف را دارد که خود را با فرهنگهای اجتماعی مختلف و گوناگون وفق دهد و با سنتهای گوناگون منطبق شود.


مؤلف “شهر و عمل: کاربردهای آن در نظریه سیاسی معاصر” در پایان افزود: بر این اساس اخلاق فضیلت‌گرا می تواند میان جهانشمولی هنجارهای اخلاق و خاص بودن هنجارهای اخلاقی پیوند برقرار کند.

مطالب مرتبط :
  1. تحلیل حمیدرضا جلایی پور از انتخابات ریاست جمهوری
  2. چرایی تفاوت نظرسنجی‌ها با واقعیت جامعه در انتخابات ریاست جمهوری
  3. رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری تحلیل جامعه شناختی می شود
  4. گفتگوهای آزاد مبتنی بر دیالکتیک انتقادی در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت
  5. رئیس جمهور در همه کارها مفاهیم دینی را رعایت کند/ مناظره در شأن نامزدهای ریاست جمهوری نبود

پارک علم و فناوری قم

zohur