۱۳ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر نجفقلی حبیبی درباره نسبت فرهنگ با تفکر فلسفی به خبرنگار مهر گفت: در وهله اول باید ببینیم منظور از فرهنگ چیست؟ هر جامعه ای یک نوع برداشت از فرهنگ دارد، به عنوان مثال ایرانی ها را به عنوان جامعه ای مهمان نواز می شناسند، این مهمان نوازی یک فرهنگ به شمار می آید؛ صله رحم و احترام گذاشتن جزئی از فرهنگ ماست، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نشان از بی فرهنگی و بی اخلاقی دارد و مواردی از این دست که شمار آن بسیار است.


وی با بیان اینکه در جامعه ما اعتقادات دینی زیربنای فرهنگ محسوب می شود، گفت: فرهنگ اندیشه ای است که از رفتار اجتماعی و فردی ما منشأ می گیرد. عده ای فرهنگ را زیربنای یک اندیشه می دانند و برخی نظری عکس این دارند و اندیشه را زیربنای فرهنگ تلقی می کنند، اینکه کدام یک تابع دیگری است بحث های طولانی به دنبال دارد. به طور کلی میان فرهنگ با تفکر فلسفی رابطه مستقیم وجود دارد.


حبیبی با اشاره به اینکه اعتقادات دینی افراد، انتظار بروز رفتار فرهنگی را بوجود می آورد، یادآور شد: در جامعه ما افراد دچار یک نوع آشفتگی فرهنگی شده اند. در واقع می توان گفت بین تفکر فلسفی و اعتقادی ما و رفتار ظاهری و فرهنگی ما تعارض ایجاد شده است. از یک سو اعتقادمان به خدا، نشان از تفکر فلسفی ما دارد ولی از سوی دیگر رفتار و فرهنگی متعارض با اعتقادات مان انجام می دهیم.


وی همچنین خاطر نشان کرد: انجام هر رفتاری یک نوع فرهنگ به شمار می آید و تابع یک اصول اعتقادی یا همان تفکر فلسفی است. به عبارت دیگر فرهنگ نماینده یک اعتقاد درونی است. برای نجات جامعه از این آلودگی فرهنگی باید همه افراد جامعه تصمیم بگیرند تا اصلاحات به صورت ریشه ای و بنیادی صورت پذیرد.


دکتر نجفقلی حبیبی درباره نسبت فرهنگ با تفکر فلسفی به خبرنگار مهر گفت: در وهله اول باید ببینیم منظور از فرهنگ چیست؟ هر جامعه ای یک نوع برداشت از فرهنگ دارد، به عنوان مثال ایرانی ها را به عنوان جامعه ای مهمان نواز می شناسند، این مهمان نوازی یک فرهنگ به شمار می آید؛ صله رحم و احترام گذاشتن جزئی از فرهنگ ماست، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نشان از بی فرهنگی و بی اخلاقی دارد و مواردی از این دست که شمار آن بسیار است.


استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در جامعه ما اعتقادات دینی زیربنای فرهنگ محسوب می شود، گفت: فرهنگ اندیشه ای است که از رفتار اجتماعی و فردی ما منشأ می گیرد. عده ای فرهنگ را زیربنای یک اندیشه می دانند و برخی نظری عکس این دارند و اندیشه را زیربنای فرهنگ تلقی می کنند، اینکه کدام یک تابع دیگری است بحث های طولانی به دنبال دارد. به طور کلی میان فرهنگ با تفکر فلسفی رابطه مستقیم وجود دارد.


حبیبی با اشاره به اینکه اعتقادات دینی افراد، انتظار بروز رفتار فرهنگی را بوجود می آورد، یادآور شد: در جامعه ما افراد دچار یک نوع آشفتگی فرهنگی شده اند. در واقع می توان گفت بین تفکر فلسفی و اعتقادی ما و رفتار ظاهری و فرهنگی ما تعارض ایجاد شده است. از یک سو اعتقادمان به خدا، نشان از تفکر فلسفی ما دارد ولی از سوی دیگر رفتار و فرهنگی متعارض با اعتقادات مان انجام می دهیم.


وی در پایان خاطر نشان کرد: انجام هر رفتاری یک نوع فرهنگ به شمار می آید و تابع یک اصول اعتقادی یا همان تفکر فلسفی است. به عبارت دیگر فرهنگ نماینده یک اعتقاد درونی است. برای نجات جامعه از این آلودگی فرهنگی باید همه افراد جامعه تصمیم بگیرند تا اصلاحات به صورت ریشه ای و بنیادی صورت پذیرد.

مطالب مرتبط :
  1. «شعر و همزبانی» داوری در جشن هشتاد سالگی فیلسوف فرهنگ رونمایی می شود
  2. جلد سوم مطالعات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی منتشر شد
  3. رئیس جمهور آینده باید به فرهنگ و فرهنگیان با دیده احترام بنگرد/ ایران ریشه دارترین تعامل فرهنگی بین ملل و اقوام را داشته است
  4. بهره گیری از مهندسی فرهنگ دینی در توسعه کمی و کیفی زیارت
  5. اولیّت معیشت و اولویت فرهنگ/ حوزه فرهنگ در مباحث کاندیداها مغفول است

پارک علم و فناوری قم

zohur