۲ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


آیت الله محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه  چه مکاتبی در اخلاق به نسبی گرایی اخلاق معتقد هستند گفت: نسبی گرایان در اخلاق کسانی هستند که به طور کلی دسترسی به حقیقت را در هیچ مقوله ای ممکن نمی دانند حتی در فلسفه، در هستی شناسی، در علوم تجربی و علوم طبیعی.


وی افزود: می گویند بشر به سمت حقیقت حرکت می کند ولی هیچ وقت به حقیقت نمی رسد. در اخلاق هم معتقد هستند که انسان شناسی، پایه اخلاق است و همه افعال وجودی انسان قابل شناخت نیست و انسانها بر حسب شرایط محیط و جغرافیا متفاوت هستند.


این مدرس جامعة المصطفی افزود: بنابراین می گویند ارزشهای اخلاقی هم نسبی و متفاوت است. بر حسب مناطق مختلف و بر حسب سلایق افراد متفاوت می شود. اینها عده ای از فیلسوفان اخلاق هستند که به آنها نسبی گرا گفته می شود. البته در مقابل ، کسانی هستند که به ارزشهای مطلق برای گزاره های اخلاقی قائل هستند. این دسته عمدتاً راسیونالیزم و عقل گرا هستند امثال کانت که جزء مطلق گرایان نامیده می شوند.


عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه در مورد اینکه نتایج اجتماعی نسبی گرایی اخلاقی چیست هم اظهار داشت: نسبی گرایی اگر در اصول اخلاقی باشد نتایج آن این است که یک نوع بی معیاری در اخلاق لازم می آید. دیگر هیچ کس نمی تواند دیگری را از نظر اخلاقی محکوم کند زیرا معیاری در دست نیست و هر کس رفتار خودش را پسندیده می داند. دیگر محاکمه کردن افراد به دلیل رفتارهای اخلاقی، بی معنا می شود.


غرویان تصریح کرد: ولی اگر قائل به اصول و ارزشهای مطلق باشیم همان اصول و ارزشها معیار قضاوت می شوند و می توانیم در مورد افراد قضاوت کنیم. نسبی گرایی اخلاقی سر از هرج و مرج اخلاقی و رفتاری در خواهد آورد.


این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه دیدگاه اسلام به نسبی گرایی اخلاقی و جهانشمول بودن اصول اخلاقی چیست هم بیان داشت: دیدگاه اسلام در مورد یکسری اصول اخلاقی که پایه اخلاق است مثل عدالت، صداقت و امانت داری مطلق است. یعنی این امور را در اسلام مطلق می دانیم. اینها را دیگر متغیر به تغییر محیط و شرایط زمان و مکان نمی دانیم.


وی یادآورشد: یعنی اطلاق زمانی، اطلاق مکانی و اطلاق افراد برای آنها قائل هستیم و یکسری متغیرهای رفتاری برحسب شرایطی که برای انسان پیش می آید وجود دارد که آنها نوعی متغیرند، ولی اصول اخلاقی از دیدگاه اسلام ثابت است.


این مدرس جامعة المصطفی تصریح کرد: اصول اخلاقی ای مانند حسن عدالت، حسن صداقت، حسن امانت و در مقابلش قبح ظلم، قبح خیانت و قبح کذب و دروغگویی اینها ثابت هستند.

مطالب مرتبط :
  1. اسلام دیدگاه جهانشمولی به اخلاق دارد
  2. حد وسطی از وظیفه‌گرایی و فایده‌گرایی اخلاقی در اسلام قابل تعریف است
  3. «وظیفه‌گرایی اخلاقی از دیدگاه کانت» منتشر می شود
  4. نتیجه‌گرایی اخلاقی در غرب فراگیر شده است/ اخلاق کانتی مناسب غرب کنونی
  5. توجیه اخلاقی در دو دیدگاه شهودگرایی معاصر با تفکر اسلامی مقایسه می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur