۲۷ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


کتاب حاضر اختصاصاً به تبیین مضامین عمده فلسفه یوهان گوتلیب فیخته می پردازد. در این اثر دیدگاه فیخته درباره سوبژکتیویته و چگونگی برآمدن نظرگاه خاص وی از دل آراء کانت در مورد عقل نظری و عقل عملی شرح داده می شود.


فیخته استدلال می کند که سوژه ساختاری «خودنهنده» دارد که آن را از هر گونه شیء یا اُبژه متمایز می سازد. بدین قرار، سوژه را باید نوعی «کرد و کار» دانست نه نوعی شیء؛ چرا که سوژه «خویشتن ساز» است، اما ابژه چنین نیست.


نویسنده در فصل آخر نشان می دهد که آموزه سوژه خودنهنده ما را قادر می سازد امکان «خودآیینی» یا «خود تعین بخشی» «خود» را فهم کنیم.


این کتاب پژوهشی است فوق العاده دقیق که شماری از موضوعات مهم تاریخی و منظومه وار را با وضوح و درکی عمیق تحلیل می کند. مضامین بنیادی تاریخی و فلسفی در این کتاب با مهارتی مثال زدنی بررسی و تبیین شده است.


مترجم این اثر را که توصیفی مقدماتی از بنیاد فلسفه فیخته است، در درجه نخست به منزله مقدمه ای برای مطالعه فلسفه وی و در درجه دوم به قصد فهم افزون تر آغازه های ایدئالیسم آلمانی به فارسی برگردانده است. دو قسمت «سالشماری زندگی فیخته» و «شرحی بر زندگی، آثار و نظام فلسفی فیخته» جزو خود کتاب نبودند ولی مترجم قسمت اخیر را به منزله توصیفی مختصر از نظام فلسفی فیخته به کتاب افزوده است.


خاستگاه های نظریه فیخته: انگاره وحدت عقل، بسط طرح فیخته از سال ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۹، سوژه خود نهنده و خود آگاهی نظری، سوژه خود نهنده و خود تعین بخشی عملی فصول چهارگانه این کتاب را تشکیل می دهند.پیشگفتار مترجم، سالشمار زندگی فیخته، شرحی بر زندگی، آثار و نظام فلسفی فیخته، اختصارات، مقدمه، سازگارپذیری عقل نظری و عقل عملی، وحدت نظام مند عقل، این همانی ساختاری عقل نظری و عقل عملی، دوره پیشانظامدار، آموزه علم۱۷۹۴، نظام سال های ۱۷۹۹-۱۷۹۷، خود نهندگی به منزله خود، آگاهی غیر باز نمودی، خود نهندگی به منزله شرطی استعلایی برای آگاهی، خود نهندگی به منزله وجود خویشتن ساز، خود تعین بخش صوری، خود تعین بخش گوهری از جمله موضوعات و مباحثی است که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.


کتاب «نظریه سوبژکتیویته در فلسفه فیخته» اثر فردریک نویهاوزر ترجمه سید مسعود حسینی برای نوبت اول درسال ۹۱ در ۲۹۶ صفحه از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.

مطالب مرتبط :
  1. فلسفه‌های مضاف در ایران جایگاهی ندارند/ چرایی شکل نگرفتن فلسفه سیاست و اخلاق در کشور
  2. اصل در فلسفه تحلیلی حل مسائل فلسفه است نه نظام سازی
  3. فلسفه علم و فلسفه دین از اولویت های پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران هستند
  4. کتاب فلسفه اسلامی(طرح درسهایی برای آموزش به کودکان) منتشر شد
  5. موضوعات مورد بررسی فلسفه قاره‌ای

پارک علم و فناوری قم

zohur