۱ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


استاد فلسفه دانشگاه تهران فلسفه مشاء را رهاورد مطالعات ارسطو دانست و به خبرنگار مهر گفت: فلسفه مشاء، در یک کلمه فلسفه ارسطو است. کلمه مشاء از مشی گرفته شده و مشی یعنی راه رفتن. فلسفه ارسطو را مشایی می گفتند چون ارسطو در باغ راه می رفت و با خودش حرف می زد. از همین رو کسی که مبانی ارسطو را بپذیرد، مشایی می شود.


نویسنده کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار» با اشاره به این کتاب خود و بیان اینکه نسبت دادن فلسفه مشاء به ابن سینا اشتباه است، گفت:  فلسفه مشاء برای ارسطو است و ابن سینا از فلسفه مشاء فقط گریز داشت و به سرعت از آن عبور کرد. انسانهای نادان ابن سینا را مشایی می دانند در صورتی که تنها کسانی که ارسطویی باشند مشایی به شمار می آیند ولی ابن سینا ارسطویی نیست.

مطالب مرتبط :
  1. فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو
  2. فهم فلسفه قرون وسطی بدون ابن‌سینا امکان ندارد/ ابن سینا اجمال تفکر فلسفی مسلمانان است
  3. لزوم استنطاق حکمت ابن سینا/ امکان پاسخ پرسشهای فلسفه های مضاف از آثار بوعلی
  4. اخلاق در فلسفه بوعلی سینا
  5. اگر ابن سینا نبود فرهنگ اسلامی طالبانی و سعودی می شد

پارک علم و فناوری قم

zohur