۲۸ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در نگاه انقلاب اسلامی به پیروی از نصوص قرآن کریم در فلسفه بعثت انبیا، مردم باید برای برپایی قسط و عدل قیام کنند. انبیا الهی آمده اند که همه قیود و موانع آزادی بشر را از دست و پای آنها باز کنند. مشارکت فعالانه متن مردم برای استقرار عدالت و آزادی، ماموریت اصلی انبیا الهی را تشکیل می دهد. بنابراین جمهوری اسلامی نیازمند پسوند سوسیالیستی نیست چرا که درخویش بر اندیشه برابری طلبانه بشری نهضت سوسیالیستی در استقرار عدالت نقد اساسی دارد، نیازمند پسوند لیبرالیسم هم نیست، چرا که اسلام فراتر از حقوق طبیعی و حقوق انسانی، عالیترین نیازهای رشد عقلانی، روحانی و آزادی بشر را در نظر داشته است.


تقویت اراده اجتماعی و فردی انسان بر اساس سه نوع رژیم حقوق طبیعی، انسانی و الهی در دستور قرار دارد. فلسفه اصلی بعثت انبیا الهی نیز تعالی معرفتی، تعالی معنوی و تعالی عمل همه انسان ها است. انبیا الهی برای آموزش و تربیت انسان محور مشارکت، عدالت و آزادی را به عنوان مهمترین رسالت خداوند در دستور کار خویش قرار داده اند. قرآن کریم در سوره حدید، آیات ۵۷ و ۲۵، سوره اعراف آیات ۷ و ۱۵۷ بر سه کلمه مشارکت، عدالت و آزادی که فلسفه اصلی انبیا را تشکیل می دهد تاکید دارد.


تجربه عقل جمعی بشر ناتوانی خویش را در استقرار جامعه مدنی ایده آل به اثبات رسانده است. پرورش انسانهای آگاه و آزاد و حق مدار مقتدری که بتوانند هر یک اثرگذار در سرنوشت سیاسی جامعه خویش باشند اصلی ترین رسالت شخصیت سازی انبیاء الهی است. جامعه ای که در آن زندگی می کنند و به آن وابسته اند در برابر سرنوشت همه مسئولند. تاکید نصوص تعالیم انبیا بر خلیفة اللهی انسان در زمین و مالکیت و فرمانروایی او بر همه هستی است. انبیا احیاگران صمیمی و اصیل و حقیقی حقوق مردم هستند. در میراث مشترک انبیا وسیع ترین و عمیق ترین و متنوع ترین حوزه های حقوق بشر تعریف دقیق شده است. چرا که بشر به دلیل جانشینی خداوند، مالک هستی است و همه منابع هستی در اختیار او و برای رفع نیازهای او است.


عقل جمعی بشر هنوز که هنوز است نتوانسته حتی نیمی از این حقوق را در گزاره های نصوص حقوقی خویش به قاعده آمره در سطح ملی و بین المللی تبدیل کند. آزادی اصیل، عدالت اصیل و دموکراسی اصیل در عالی ترین سقف مفهومی و سطح تمدنی آن در فرهنگ سیاسی”جمهوری اسلامی” قابلیت پیاده شدن دارد.


“جمهوری اسلامی” شعارهای حداقلی مشترک انواع حکومت ها را نظیر امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه عمومی، آزادی، عدالت توزیعی و توزیع قدرت را نیز در عالی ترین سطوح و متنوع ترین شکل و کیفی ترین وضعیت های آن به نمایش می گذارد. اگر دولت های مدرن در گذشته گفتمان خویش را یکی از کلمات فوق قرار داده اند. جمهوری اسامی مبانی نظری نقش ها و الگوهای کامل آنها را دارا می باشد. فلسفه جوهری قانون گرایی در انقلاب اسلامی و سیره امام خمینی استقرار آزادی، عدالت، دموکراسی، نظم و امنیت، رفاه و قدرت برای همه آحاد جامعه است.


دموکراسی نتوانسته “عدالت و آزادی و مشارکت” را برای ملل خویش به طور کامل مستقر کند. کارکرد غیر ایده آل دموکراسی ریشه بسیاری از نابسامانی ها در عرصه ملی و بین المللی محسوب می شود. دور شدن از”معنویت” و رویکرد غیر فرهنگی و اقتدارگرایانه و خشن از موضع قدرت به سیاست، مهمترین ریشه نابسامانی های جهان به شمار می رود.


انقلاب اسلامی با چهار شعار “معنویت”،”عدالت”،”آزادی”و “مشارکت” درمان همه نابسامانی ها و دردها را در الگوی سیاسی ایده آل خویش طرح کرده است. احقاق حقوق عمومی از طریق جلب مشارکت نهادینه همه مردم دو پایه اصلی الگوی دموکراسی دینی جمهوری اسلامی بود. دموکراسی تاریخ جدید تا عصر انقلاب اسلامی نتوانستند در عمل وفاداری خویش را به شاخصه بسیار مهم معنویت عدالت، آزادی و مشارکت به اثبات بر سانند.


جمهوری اسلامی تجربه بسیار سخت و گرانسنگی را پشت سر گذاشته است. اگر دولت های مدرن در قرن پانزدهم درپی امنیت، در قرن شانزدهم به دنبال نظم اجتماعی، در قرن هفدهم به دنبال رفاه عمومی، در قرن هجدهم به دنبال آزادی، در قرن نوزدهم در جستجوی عدالت، در قرن بیستم به دنبال قدرت عمومی و در قرن بیست ویکم درپی حقوق انسانی بشر هستند انقلاب اسلامی با نقد تاریخ بشری و بررسی تجربه بشری بر اساس شاخص های قدسی خویش نظام سیاسی ایده آل خویش را در یک گزاره خلاصه کرد؛ جلب مشارکت مطلق مردم برای پیاده کردن مطلق حقوق مردم بر اساس شاخصه های معنویت، عدالت، آ‍زادی، مشارکت نهادمند و ارزشمند همه مردم در اداره قدرت سیاسی.

مطالب مرتبط :
  1. انقلاب اسلامی درخت علم را آبیاری کرد/ فلسفه روح علوم است
  2. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند
  3. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  4. مشارکت سیاسی و جمهوریت نظام
  5. علم اخلاق در فلسفه اسلامی

پارک علم و فناوری قم

zohur