۲۶ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «معلولیت در حقوق اسلامی Disability in Islamic Law » توسط واردیت ریسپلر ـ چایم نگاشته شده است. هدف کتاب بررسی و تحلیل رویکردهای فقه و حقوق اسلامی به مقوله معلولیت است.


حوزه تمرکز کتاب، در انجام این مهم، هم فقه دوره میانه اسلامی و هم فقه و حقوق اسلامی در عصر مدرن است؛ هم از این روی در کتاب به آثار فقهی و فقهای عصر میانه و معاصر مراجعه گردیده است.


در ابتدای اثر، ذیل بحثی مقدماتی، نویسنده یادآور می شود که به این حوزه مهم بسیار کم پرداخته شده است و نه در باب معلولین در فقه اسلامی مباحث فراوانی را می توان سراغ گرفت و نه آثاری را می توان نشان داد که به مباحث مرتبط با این حوزه در فقه اسلامی، از منظری درجه دوم، نگریسته باشند.


وی یادآور می شود که هرچند مباحث مرتبط با معلولین در بخش های متعدد و متنوع فقه، به صورت پراکنده و غیرمرتبط، قابل شناسایی است ولی، در نهایت، می توان ابوابی مشخص را نام برد که بیش از دیگر بخشها به این حوزه ورود کرده اند و احکام مرتبط با معلولین را برشمرده اند. از جمله این ابواب می توان به جهاد و ازدواج اشاره کرد. در نهایت، به صورت مشخص، نویسنده بحث معلولین را در حوزه های نمازهای روزانه، حج، روزه و صدقات و زکات مورد مطالعه قرار می دهد.


نویسنده تصریح می کند از جمله عرصه هایی که در باب معلولین در فقه اسلامی می توان سراغ گرفت بحث از نحوه انجام اعمال دینی توسط ایشان (نظیر برپاداشتن نماز)، بحث از مشارکت ایشان در وظایف دینی (نظیر جهاد)، شیوه برخورد با آنان (نظیر مباحث مرتبط با ولایت) و حقوق آنان (ازجمله مالکیت) است.


نویسنده، ذیل بحثی از این دست، نشان می دهد که استعداد فقه جهت پرداختن به مباحث مرتبط با معلولین به سطوح و ساحت های مختلف این دانش کشیده می شود و در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فردی می توان به این عرصه پرداخت.


کتاب در نهایت بر این نکته پای می فشارد که لازم است تا از منظر دانش فقه به شناسایی و گسترش راه هایی بپردازیم که مشارکت هرچه بیشتر و مؤثرتر معلولین را در حوزه های مختلف اجتماعی و فردی سبب می شود و به حضور ایشان در عرصه های مختلف دینی کمک می نماید.


کتاب «معلولیت در حقوق اسلامی Disability in Islamic Law » در ۱۸۸ صفحه و توسط انتشارات اسپرینگر انتشار یافته است.

مطالب مرتبط :
  1. ارتباط حقوق بشر جهانی و حقوق اسلامی بررسی شد
  2. «مطالعاتی در فقه و حقوق اسلامی مدرن» منتشر شد
  3. استعداد سازگاری حقوق اسلامی با نیازها و شرایط جامعه در دوره های تاریخی گوناگون بررسی و مکتوب شد
  4. ویژگی «جنایت و مجازات در حقوق اسلامی» منتشر شد
  5. امکانیت در حقوق مقدس؛ قواعد حقوقی و اخلاقی در فقه اسلامی» منتشر شد/نسبت فقه با الهیات مدرن

پارک علم و فناوری قم

zohur